De Vruchtbare Tuin van Naboth

De aanval op De vruchtbare Tuin van Nabot  (1 Kon 21)

 

Lezen:

1 Koningen 21, 2 Kon 9: 6-10, 30-37, Micha 3: 1-12

 

Hieronder de tekstgedeeltes:

 

1 Kon 21.

1 Hierna gebeurde het volgende: Naboth uit Jizreël had een wijngaard die in Jizreël lag, naast het paleis van Achab, de koning van Samaria.

2 En Achab sprak tot Naboth: Geef mij uw wijngaard, dan kan die mij tot moestuin dienen. Hij ligt immers vlak naast mijn huis. Dan geef ik u in plaats daarvan een wijngaard die beter is dan deze, of, als het goed is in uw ogen, geef ik u de waarde ervan in geld.

3 Maar Naboth zei tegen Achab: Laat de HEERE daarvan bij mij geen sprake doen zijn, dat ik u het erfelijk bezit van mijn vaderen zou geven!

4 Toen kwam Achab thuis, somber gestemd en woedend vanwege het woord dat Naboth uit Jizreël tot hem had gesproken; dat deze had gezegd: Ik geef u het erfelijk bezit van mijn vaderen niet. Hij ging op zijn bed liggen, wendde zijn gezicht af en nam geen voedsel tot zich.

5 Toen kwam Izebel, zijn vrouw, bij hem. Zij sprak tot hem: Wat is er, dat uw geest somber gestemd is en dat u geen voedsel tot u neemt?

6 Hij sprak tot haar: Omdat ik tot Naboth uit Jizreël heb gesproken en tegen hem heb gezegd: Geef mij uw wijngaard voor geld. Of, als u dat liever hebt, zal ik u er een wijngaard voor in de plaats geven. Hij heeft echter gezegd: Ik geef u mijn wijngaard niet.

7 Toen zei Izebel, zijn vrouw, tegen hem: Moet ú nu het koningschap over Israël uitoefenen? Sta op, neem voedsel tot u, laat uw hart vrolijk zijn, dan zal ík u de wijngaard van Naboth uit Jizreël, geven.

8 Vervolgens schreef zij brieven in de naam van Achab, verzegelde die met zijn zegel, en zij stuurde de brieven naar de oudsten en naar de edelen die bij Naboth in diens stad woonden.

9 In die brieven schreef zij: Roep een vasten uit en laat Naboth aan het hoofd van het volk zitten.

10 En laat twee mannen tegenover hem zitten, verdorven lieden, die tegen hem getuigen: U hebt God en de koning vaarwel gezegd.  Breng hem dan naar buiten en stenig hem, zodat hij sterft.

11 En de mannen van zijn stad, die oudsten en die edelen die in zijn stad woonden, deden zoals Izebel hun opgedragen had, zoals geschreven was in de brieven die zij hun gestuurd had.

12 Zij riepen een vasten uit, en zij lieten Naboth aan het hoofd van het volk zitten.

13 Toen kwamen er twee mannen, verdorven lieden, tegenover hem zitten, en die verdorven lieden getuigden tegen hem, tegen Naboth, ten overstaan van het volk: Naboth heeft God en de koning vaarwel gezegd. Daarop brachten zij hem buiten de stad en stenigden hem met stenen, zodat hij stierf.

14 Daarna stuurden zij Izebel een bode om te zeggen: Naboth is gestenigd en is dood.

15 Het gebeurde nu, toen Izebel hoorde dat Naboth gestenigd en dood was, dat Izebel tegen Achab zei: Sta op, neem de wijngaard van Naboth uit Jizreël in bezit, die hij weigerde u voor geld te geven. Naboth leeft namelijk niet meer, maar is dood.

16 En het gebeurde, toen Achab hoorde dat Naboth dood was, dat Achab opstond om naar de wijngaard van Naboth uit Jizreël af te dalen om die in bezit te nemen.

17 Maar het woord van de HEERE kwam tot Elia, de Tisbiet:

18 Sta op, daal af, Achab, de koning van Israël, tegemoet, die in Samaria woont. Zie, hij is in de wijngaard van Naboth, waarheen hij afgedaald is om die in bezit te nemen.

19 En u moet tegen hem zeggen: Zo zegt de HEERE: Hebt u een moord gepleegd en ook iemands land in bezit genomen? Verder moet u tot hem spreken: Zo zegt de HEERE, op de plaats waar de honden het bloed van Naboth opgelikt hebben, zullen de honden uw bloed oplikken, ja, het uwe!

20 En Achab zei tegen Elia: Hebt u mij gevonden, mijn vijand? Hij zei: Ik heb u gevonden, omdat u uzelf verkocht hebt om te doen wat slecht is in de ogen van de HEERE.

21   Zie, Ik breng onheil over u. Ik zal uw nakomelingen wegvagen, en Ik zal van Achab alle mannen uitroeien, zowel de gebondene als de vrije in Israël.

22 Ik zal uw huis maken als het huis van Jerobeam, de zoon van Nebat, en als het huis van Baësa, de zoon van Ahia, vanwege uw tergen, waarmee u Mij tot toorn hebt verwekt en Israël hebt doen zondigen.

23 En verder sprak de HEERE over Izebel: De honden zullen Izebel opeten bij de vestingwal van Jizreël.

24 Wie van Achab in de stad sterft, die zullen de honden opeten, en wie in het veld sterft, die zullen de vogels in de lucht opeten.

25  Er is nooit iemand zoals Achab geweest, die zichzelf verkocht om te doen wat slecht is in de ogen van de HEERE, omdat Izebel, zijn vrouw, hem daartoe aanspoorde.

26 Hij handelde zeer gruwelijk door achter de stinkgoden aan te gaan, overeenkomstig alles wat de Amorieten hadden gedaan, die de HEERE van voor de ogen van de Israëlieten verdreven had.

27 Het gebeurde nu, toen Achab deze woorden hoorde, dat hij zijn kleren scheurde, een rouwgewaad om zijn lichaam deed en vastte. In dat rouwgewaad ging hij ook slapen en liep hij langzaam rond.

28 Toen kwam het woord van de HEERE tot Elia, de Tisbiet:

29 Hebt u gezien dat Achab zich heeft vernederd voor Mijn aangezicht? Omdat hij zich heeft vernederd voor Mijn aangezicht, zal Ik dat onheil nog niet in zijn dagen brengen. In de dagen van zijn zoon zal Ik dat onheil over zijn huis brengen

 

2 Kon 9: 6- 10 (Zalving van Jehu als Koning )

 

Toen stond hij op en ging in huis; hij goot de olie uit over zijn hoofd en zei tegen hem: Zo zegt de HEERE, de God van Israël: Ik heb u gezalfd tot koning over het volk van de HEERE, over Israël.

En u zult het huis van Achab, uw heer, doden, opdat Ik het bloed van Mijn dienaren, de profeten, en het bloed van alle dienaren van de HEERE op Izebel zal wreken.

Het hele huis van Achab zal omkomen. Ik zal van Achab alle mannen uitroeien, zowel de gebondene als de vrije in Israël.

Want Ik zal het huis van Achab maken als het huis van Jerobeam, de zoon van Nebat, en als het huis van Baësa, de zoon van Ahia.

Ook zullen de honden Izebel eten op het stuk land van Jizreël, en er zal niemand zijn die haar begraaft. Toen opende hij de deur en vluchtte weg.

 

 

Micha   3: 1-12

Toen zei ik: Luister toch, hoofden van Jakob

en leiders van het huis van Israël, behoort u niet het recht te kennen?

2 Zij haten het goede en hebben het kwade lief,

zij stropen hun huid van hen af en hun vlees van hun beenderen.

3 Ja, zij zijn het die het vlees van Mijn volk eten, hun huid van hen afstropen,

hun beenderen breken, ze uiteenleggen als in een pot,

als vlees midden in een ketel. 4 Dan zullen zij tot de HEERE roepen,

maar Hij zal hun niet antwoorden. In die tijd zal Hij Zijn aangezicht voor hen verbergen,

omdat zij kwaad gedaan hebben. 5 Zo zegt de HEERE tegen de profeten

die Mijn volk misleiden, die, als zij met hun tanden kunnen bijten, vrede verkondigen.

Wie hun echter niets in hun mond geeft, aan hem verklaren zij de oorlog.(wie het niet met ze eens is verklaren ze de oorlog)

6 Daarom zal het nacht voor u worden, zonder visioen,

het zal duister worden voor u, zonder waarzeggerij.

De zon zal over deze profeten ondergaan en de dag zal donker over hen worden.

7 De zieners zullen beschaamd worden en de waarzeggers rood van schaamte,

zij zullen allen hun baard en snor bedekken, want er komt geen antwoord van God.

8 Ik daarentegen ben vol van de kracht van de Geest van de HEERE,

van recht en heldenmoed, om Jakob zijn overtreding te verkondigen

en Israël zijn zonde. 9 Hoor nu dit, hoofden van het huis van Jakob

en leiders van het huis van Israël, die een afschuw hebben van recht

en al wat recht is, verdraaien, 10 DIE SION BOUWEN MET BLOED

en Jeruzalem MET ONRECHT

Hun hoofden spreken er recht VOOR GESCHENKEN,

hun priesters ONDERWIJZEN VOOR LOON, HUN PROFETEN PLEGEN WAARZEGGERIJ VOOR GELD!

En nog steunen zij op de HEERE en zeggen: Is de HEERE niet in ons midden? Ons zal geen kwaad overkomen.

12 Daarom zal omwille van u Sion als een akker OMGEPLOEGD worden,

Jeruzalem een puinhoop worden en de berg van dit huis tot hoogten in het woud!

 

 

 

De vruchtbare tuin is DE GEMEENTE.

De aanval van satan door de personen Achab en Izebel heen.

Twee demonische machten die als doel hebben:

 

       *    de Gemeente beroven van het leven.

       *    de vruchten die bijna rijp zijn vernietigen.

 

De Tuin van Nabot betekent dus:

“De Tuin die vruchten produceert, of de Tuin met de vruchten die bijna rijp zijn”

Hieraan zien we dat de Gemeente een plaats zou moeten zijn waar iedere boom en plant ongedwongen kan groeien, niet slechts een aantal zoals we zo vaak zien in kerken. We zien dat we uitgekozen zijn om allemaal vrucht te dragen, individueel, maar zeker ook en zelfs veel meer collectief, dat is het een beeld van  het Paradijs, wij zijn de Tuin, de hof met al die mooie bomen en we zijn geschapen tot genot van onze Heere en God. (Joh 15:16)

Een mooie plant of boom is prachtig,  een boeket is al veel mooier maar een unieke gewaterde Hof is fantastisch!

De Tuin/Gemeente is van Nabot. Nabot is niet het beeld van een “Pastor” of “een Senior Pastor”.

Er is maar één Opper Herder, Jezus de Christus! (1 petr 5:1-5)

Al is het natuurlijk wel zeer Bijbels als er meerdere overzieners in de Wijngaard zijn, dat zijn de oudsten en die kunnen we zeker wel “pastors” (herders) noemen! Ze staan wel onder het gezag van de Heilige Geest en ware Apostelen.

Maar de “Senior Pastor” is degene die de Gemeente gekocht heeft met Zijn eigen Bloed en dat is de Heere Jezus Zelf.

Dat is de “perfecte wil” van God die in de Bijbel beschreven word m.b.t de Gemeente. (Hand 15)

En door de Heilige Geest is Hij nu eigenaar van de Gemeente van de tuin. De Heere is de ware Naboth!

Dit zien we terug in Handelingen waar de Geest de leiding en de autoriteit heeft, niet de mensen!

De Heilige Geest is “the General overseer” !

De Heilige Geest neemt de beslissingen in vergaderingen!

De Heilige Geest heeft het laatste woord!

De Heilige Geest zend uit!

De Heilige Geest stelt de oudsten aan!

De Heilige Geest is de Heere Zelf die de Gemeente als Bruid heeft!

(Hand 8:29, 10:19, 11:12, 16:7..Gezag uitgevoerd door de Heilige Geest! Hand 1:2, 5:3, 13:2, 13:4, 15:28, 16:6, 20:28)

We horen ook niet meer in het Nieuwe Testament “Zo zegt de Heere” we horen “Zo zegt de Heilige Geest” dat zouden we nu vandaag de dag moeten horen, anders is het Oud Testamentisch, het is de de Bediening des Geestes geworden (2 Cor 3)

eng “Thus saith the Lord” word “Thus saith the Holy Ghost”

Als Nabot dus “vermoord”word betekent het gewoon dat het Leven van de Heilige Geest “vermoord” word, er komen andere geesten binnen van toverij en leugen en hoererij. De Geest word bedroefd en uitgedoofd en de Tuin word afgesneden van de Rivier die haar bewatert en zal langzaam verdorren.

 

Wat voor persoonlijkheden hebben Achab en Izebel?

 

Achab is verwend en slecht, accepteerd geen “NEE” moet en zal zijn zin krijgen door een slachtoffer-rol of machtmisbruik en geweld en dreiging. Is een Lafaard! Opereert veelal als een kind van 3 .. met heel veel macht hem toegeëigend.. levensgevaarlijk dus!

 

“Hij ging op zijn bed liggen, wendde zijn gezicht af en nam geen voedsel tot zich…”( 1Kon 21:4)

 

“Er is nooit iemand zoals Achab geweest, die zichzelf verkocht om te doen wat slecht is in de ogen van de HEERE, omdat Izebel, zijn vrouw, hem daartoe aanspoorde.

Hij handelde zeer gruwelijk… (1 Kon 21:25-26)

 

“Achab, de zoon van Omri, deed wat slecht was in de ogen van de HEERE, meer dan allen die er vóór hem geweest waren

 

En het gebeurde (was het gering dat hij in de zonden van Jerobeam, de zoon van Nebat, ging?) dat hij ook nog Izebel tot vrouw nam, de dochter van Ethbaäl, de koning van de Sidoniërs, en dat hij de Baäl ging dienen en zich daarvoor neerboog. .

32 Hij richtte voor de Baäl een altaar op in het huis van de Baäl, dat hij in Samaria gebouwd had.

33 Ook maakte Achab een gewijde paal, zodat Achab nog meer deed om de HEERE, de God van Israël, tot toorn te verwekken dan alle koningen van Israël die er vóór hem geweest waren. (1 Kon 16:30-33)

 

Hij bekeerde zich wel… maar het was geen volle bekering ( Jer 3:10)

 

Het gebeurde nu, toen Achab deze woorden hoorde, dat hij zijn kleren scheurde, een rouwgewaad om zijn lichaam deed en vastte. In dat rouwgewaad ging hij ook slapen en liep hij langzaam rond.

Toen kwam het woord van de HEERE tot Elia, de Tisbiet:

Hebt u gezien dat Achab zich heeft vernederd voor Mijn aangezicht? Omdat hij zich heeft vernederd voor Mijn aangezicht, zal Ik dat onheil nog niet in zijn dagen brengen. In de dagen van zijn zoon zal Ik dat onheil over zijn huis brengen (1 kon 21 :27-29)

 

Izebel: “Baäl verhoogd” “Mijn man is Baäl-zebub”

 

Ze was geofferd aan satan, vernoemd naar satan door haar vader Eth-Baäl wat betekent “samen met Baäl’ “genietend van de gunst en hulp van Baäl”

 

Hoofdtaak Profeten doden!

 

Ver gevorderd in de zonden van:

 

*Toverij

*Afgoderij en Hoererij

*Zeer manipulatief

*Bijzonder Leugenachtig

*Extreem Verleidelijk

*Religieus doortrapt

 

 

“In die brieven schreef zij: Roep een vasten uit en laat Naboth aan het hoofd van het volk zitten.”(1 Kon 21:8-10)

met eerst een soort “promotie” voor Naboth maar wel met twee Belialszonen (de meest valse getuigen) om hem te doden.

 

“Het was namelijk gebeurd, toen Izebel de profeten van de HEERE uitroeide, dat Obadja honderd profeten nam en ze per vijftig man in een grot verborg en hen met brood en water onderhield.”

(1 Kon 18:4)

 

Is mijn heer niet verteld wat ik heb gedaan, toen Izebel de profeten van de HEERE doodde?

(1 Kon 18:13)

 

En Jehu kwam in Jizreël. Toen Izebel dat hoorde, voorzag zij haar ogen van oogschaduw, verzorgde haar kapsel en zag door het venster neer naar buiten.

31 Toen nu Jehu de poort binnenkwam, zei zij: Is het vrede, Zimri, moordenaar van zijn heer? (Heeft Zimri die zijn heer doodde nu vrede?? Vraagt ze manipulatief, Zimri stierf namelijk enkele dagen nadat hij zijn meeste gedood had..(1 Kon 16:1-18)

 

 

Zij is Één van de meest gevaarlijkste en dodelijkste van de demonische machten. Ze intimideerde Elia en hij werd bang.. Ze is zeer zeer listig en haar angels kunnen je zo verwonden en beschadigen dat er zelfs een kans is op zelfdoding!!

 

 

Hoe haar te verslaan? Lever openlijk de keiharde en overduidelijke bewijzen!! En zoek en bid voor medestanders die nog “inside” zijn.. ( 2 Kon 9 :32)

 

Alleen door zeer krachtige en effectieve openlijke tegen- aanval! Rechtstreekse Confrontatie van haar leugens en toverij zal haar doen verlammen en zal tot gevolg hebben een vernedering en vernietiging van de machten des duisternis! Werp haar naar beneden!

We moeten de sexuele verleiding totaal kunnen negeren om haar uit te roeien! We moeten DOOD zijn voor haar verleiding en aantrekkingskracht!

 

 

 

…..Toen Izebel dat hoorde, voorzag zij haar ogen van oogschaduw, verzorgde haar kapsel en zag door het venster neer naar buiten. (2 Kon 9 :30)

 

(Hij zei: Gooi haar naar beneden. En zij gooiden haar naar beneden, zodat een deel van haar bloed tegen de muur en tegen de paarden spatte, en hij vertrapte haar. 2 Kon 9:33)

Jehu:  “Hij is Jehova” werd speciaal gezalfd om er een einde aan te maken!

We zouden kunnen zeggen een “mafkees” op een Paard. Een vreemde vogel..

“En de wachter bracht de boodschap: Hij is tot bij hen gekomen, maar hij komt niet terug. De manier van rijden lijkt op de manier van rijden van Jehu, de zoon van Nimsi, want hij rijdt als een krankzinnige.” (2 Kon 9:20)

 

En Jehu kwam in Jizreël. Toen Izebel dat hoorde, voorzag zij haar ogen van oogschaduw, verzorgde haar kapsel en zag door het venster neer naar buiten.

Toen nu Jehu de poort binnenkwam, zei zij: Is het vrede, Zimri, moordenaar van zijn heer?

32 Hij keek omhoog naar het venster en zei: Wie is er met mij, wie? Toen zagen twee, drie hovelingen op hem neer.

33 Hij zei: Gooi haar naar beneden. En zij gooiden haar naar beneden, zodat een deel van haar bloed tegen de muur en tegen de paarden spatte, en hij vertrapte haar.

34 Vervolgens ging hij naar binnen en at en dronk. Toen zei hij: Zie toch om naar die vervloekte en begraaf haar; ze is immers een koningsdochter.

35 En zij gingen ernaartoe om haar te begraven, maar zij vonden niets van haar dan haar schedel, haar voeten en haar handpalmen.

36 Toen kwamen zij terug en vertelden het hem. Hij zei: Dit is het woord van de HEERE dat Hij gesproken heeft door de dienst van Zijn dienaar Elia, de Tisbiet, die zei: Op het stuk land van Jizreël zullen de honden het vlees van Izebel eten.

37 En het dode lichaam van Izebel zal zijn als mest op het veld, in het stuk land van Jizreël, zodat men niet zal kunnen zeggen: Dit is Izebel. (2 Kon 9:30-37)

 

 

Sleutelvers:

 

Het gebeurde nu, toen Joram Jehu zag, dat hij zei:

Is het vrede, Jehu? Maar hij zei: Wat vrede, zolang de hoererijen van

uw moeder Izebel en haar toverijen zo talrijk zijn? (2 Kon 9:22)   

 

Er zal geen vrede in de Gemeente zijn als deze 2 machten niet uitgeschakeld worden!

 

Heel vaak zien we in een bepaald soort gemeenten dat de eerste jaren er niets aan de hand lijkt en dat er veel vrucht is.. vooral vaak jonge verse vrucht.. De nieuwkomers weten namelijk niet dat de bijna rijpe vruchten net “weg gesnoeid” zijn en dat er elke keer als er rijpe en volle en volwassen vrucht was er een aanval van de geest van Izebel en Achab zijn geweest.. we zien dit patroon vaak om de 4 jaar herhalen.. zo`n beetje de tijd die een pasgeboren christen nodig heeft om geestelijk te gaan functioneren met zijn of haar eigen bijzondere gave of talent, deze tijd zien we ook bij de dicipelen 3,5 jaar en dan nog 40 dagen les van de opgestane Jezus, zulke mensen zijn nodig om het Werk te doen (Hand 1:21-22)

We lezen dus ook in Micha 3:5 dat zolang je ja en amen zegt er niets aan de hand is.. maar zodra je “moeilijke vragen”stelt of dingen onderzoekt en je mening geeft dat niet op prijs word gesteld, sterker nog de oorlog tegen je is dan al begonnen..

Deze begin studie over de Gemeente wil ik plaatsen om de beschadigde mensen hoop te geven en inzicht.

Ik zelf heb zo`n 7-9 gemeenten gezeten.

Ook over de hele wereld gekeken en geluisterd en geobserveerd..

Bij de plaatsen waar het fout gaat zie je telkens deze dingen terug.

de 3 grote zonden van het Vlees (1 Joh 2:15-16)

SEX & MACHT & GELD

Overspel of positie.

Of de door de ambitie te hoog gestelde doelen kunnen niet bereikt worden zonder heel veel geld, wat dan met forcering en leugen binnen moet komen, dat is geen tuin die groeit en bloeit van het Leven van God maar een fabriekspijp die moet blijven roken…

Zo gaat het vaak fout als mensen die dichtbij staan vragen stellen en dingen waarnemen die eigenlijk helemaal niet thuishoren bij de Gemeente en bij Christus.. die worden er dan uit gebonjourd! En dan afgeserveerd als REBELLEN, KETTERS of KAF..

 

Daarna worden er natuurlijk wat maatregelen genomen..

Wat ik bijna Elke keer gezien heb is het volgende patroon..

  • Eerst word er een tijd Genade, overvloedige Genade gepreekt.. dat laat zien dat we juist een gemeente zijn die liefdevol en genadig is..

 

  • Dan word er een internationale Kerkplanter of “bouwer” gehaald die de mensen die een beetje twijfelen wat er gebeurt “geruststellen” Wat een geweldige kerk! Helemaal gezond niets mis mee. hoogst waarschijnlijk voor een mooi geschenk.

(Micha 3:11)

 

  • Dan word er een charismatische overtuigende en goede spreker uitgenodigd die de boel komt recht zetten, hij stipt de dingen nog eens goed aan.. follow de door God aangestelde leider (niet leiders of oudsten meervoud) en luister naar hem, niet de gezalfde aanvallen zegt hij, en niet vergeten te blijven geven anders kom je onder een vloek.. Oudtestamentische dreigingen zijn dat! (Micha 3:10/Gal 3:13 & 2 Cor 9:7)

 

Deze priester profeteerd voor Loon (Micha 3:11) een extra fooitje om de gemeente te sturen in de “juiste’ richting vanuit een andere mond, vaak een bekende van de “Senior Pastor”.

 

  • Daarna komt er ook nog een Profeet, die gaat er nog eens overheen en stelt iedereen gerust, het verhaal is zo geloofwaardig dat de meest overtuigden beginnen te twijfelen, alleen als je ogen open zijn en je nauw met God en Zijn Woord leeft herken je dit (vaak pas na 3 tot 4 cyclussen…) je geeft mensen gewoon het voordeel van de twijfel.. je kunt je vinger er niet opleggen.. HET NIEUWE SEIZOEN IS BEGONNEN.. de kleine knopjes bloeien alweer de de oude vervelende bomen en lelijke struiken zijn ontworteld en we zijn weer fris.. dit is de Profeet die WAARZEGGERIJ pleegt (MICHA 3:11
  • Zo word Sion gebouwd met bloed en Jeruzalem met ongerechtigheid..(Micha 3:10)

 

ALTIJD EN OVERAL WAAR JE DE GEEST VAN IZEBEL ZIET EN VIND OF WAAR ER TOVERIJ IN EEN PLAATS IS ZAL JE ER 100% ALTIJD OOK DE ZONDE VAN HOERERIJ VINDEN!

 

Gelukkig gaat God ingrijpen lezen we in Micha  en zijn er Jehu`s die gezalfd worden..

 

De macht van Achab en Izebel zij gebroken in de Naam des Heeren!

De hoofden en priesters en profeten die meebouwen aan de menselijke variant van Sion, Babylon zullen beschaamd en rood worden de lip bewimpelen en er zal geen antwoord van God zijn! (Micha 3:7)

 

Tijdens het schrijven voel ik die krachtige Geest weer branden.. welke Geest?

 

Deze Geest:

Ik daarentegen ben vol van de kracht van de Geest van de HEERE,

van recht en heldenmoed, om Jakob zijn overtreding te verkondigen en Israël zijn zonde. (Micha 3:8)

 

 

Lieve groet Peter Duijst.

Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn,

totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans, en haar heil als een brandende fakkel. (Jes 62:1)