De Waarheid over Genezing

Geliefde Broeders en Zusters in de Heere,

Hierbij wat overdenkingen en vragen omtrent het onderwerp “Genezing”.
Ik ben op dit idee gekomen naar aanleiding van wat uitspraken die ik op de Gezamelijke appgroepen voorbij zag komen. Uitspraken zoals deze:
“Hebben christenen het recht of de belofte om genezen te zijn of genezen te worden?”

En:
“mag of moet een christen (zo maar) een ziekte bestraffen?”
Ik heb hier best wat dagen mee gelopen heb er over nagedacht en gebeden.
Allereerst wil ik beginnen met te zeggen dat ik dit niet geschreven heb om mensen te kwetsen, nog om te verwijten van blindheid of “ongeloof”, of enig iets dergelijks. Zelf wandel ik namelijk ook nog niet in de mate van het geloof dat in het boek Handelingen beschreven word. Ik heb mijn tante van 51 en nicht van 36 met 2 kinderen aan kanker zien sterven. Met mijn tante heb ik destijds ook gebeden. Dus ik weet hoe het voelt om aan een graf te staan en je machteloos of verdrietig te voelen als je mensen om je heen ziet sterven door een ziekte.
Velen van jullie hebben met ziekte te maken gehad in de nabije omgeving, of zitten er midden in, het kan dan erg koud en veroordelend overkomen als we over deze zaken praten alsof je het niet goed gedaan hebt of te weinig gebeden hebt enz.. dat wil ik absoluut niet proberen te zeggen. Eerder hoop ik tot grote zegen te zijn in de dingen die beschreven worden.
De gedachten die vaak op komen (als we over Goddelijke en Bijbelse genezing praten) zijn: “Ja maar we hebben zo veel gebeden” of “het was zo`n gelovige vrouw of man” of “ wil je soms beweren dat het daar en daar aan lag”.. nee dat wil ik niet zomaar beweren en al zeker niet zonder eerst God daarvoor gezocht te hebben, waar mijns inziens ook de grote sleutel ligt.
Vrienden van mijn ouders verloren ook een jongetje aan Kinderkanker op 4 jarige leeftijd, toch zeiden ze met een gelovig en dankbaar hart: ”We hebben hem 4 jaar mogen hebben”.

Hoe moeilijk dit ook was voor hen, door zo`n uitspraak van geloof word God geëerd en geprezen. Een soort gelijk verhaal lezen we ook in “Leven na de Genadeklap” van Arie de Rover.
(Dit nu even losstaand van het feit dat ik persoonlijk geloof dat hun kind of dat koppel met die erfelijke ziekte uit “de Genade klap” genezen hadden kunnen worden)

Ik geloof persoonlijk dat een ieder die met een open hart tot Jezus komt (uiteindelijk) gezond word. Net als de vader van de maanzieke knaap of anderen die tot Jezus kwamen. Hij heeft namelijk nog nooit iemand die tot Hem kwam om genezen te worden afgewezen of teleurgesteld.
Nooit heeft Hij gezegd “Niet nu” of “Tot ziens” of “Het is niet Gods wil voor jou dat je geneest”. Dat is wat we lezen in al de evangeliën. Ook al is dit maar één kant van het verhaal, de houding van Jezus Christus ten opzichte van ziekte en kwalen is duidelijk in het Woord beschreven. Zie ook (Hand 10:38, 1 Joh 3:8)
We kunnen namelijk zien dat de omgang die Jezus heeft (met betrekking tot genezing en ziekte) ten opzichte van ongelovigen anders is dan Zijn omgang met gelovigen:
“als gij zonder kastijding zijt, dan zijt gij bastaards en geen zonen.” (Hebr 12:8)
Zonen worden opgevoed, beproefd en gedisciplineerd, daar zit het woord “discipel”in. (1 Cor 10, 1 Cor 11, Tit 2)
Ook kunnen Zijn kinderen in sommige gevallen zwaar getuchtigd of geoordeeld worden.(Hebr 12, 1 Cor 11, Opb 2:22, Psa 89:27, 1 Joh 5:16, Jak5:20)
Dat zien we bij ongelovigen natuurlijk niet gebeuren, hun geloof kan moeilijk beproefd worden want dat hebben ze niet en getuchtigd worden ze ook niet want het zijn geen zonen.
En we zien ook een zeer uitzonderlijke gevallen zoals bij Paulus:
” En opdat ik mij door het allesovertreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen.(2 Cor 12:7)
We moeten hier dan ook niet een algemene leerstelling of doctrine van maken, dat mogen we eigenlijk niet eens doen met de honderden keren van genezing en bevrijding die Jezus gedaan heeft in de evangeliën, laat staan met dit specifieke geval! Helaas gebeurt dat maar al te vaak en dan ook nog te bedenken dat het hier niet eens heel erg duidelijk beschreven word dat het bij Paulus om ziekte ging.
In Galaten 4 lees je inderdaad over “de verzoeking die in mijn vlees geschiedde” En ik ben de laatste die zal ontkennen dat dat heel goed een ziekte heeft kunnen zijn, ik persoonlijk geloof van wel. Maar we moeten ook eerlijk zijn en de andere kant van het verhaal en de context belichten. Kijk maar eens heel goed in 2 Cor 11:18-30, daar roemt Paulus in zijn “zwakheden’ lees maar eens goed wat hij daarmee bedoeld, en dat zelfde zie je ook weer in 2 Cor 12:7-10.
Wat bid hij? Wat antwoord God? Waar roemt hij in? Wat maakte hem zwak?
Zie je dat? Hij had een welbehagen in? Waarin?
“Daarom heb ik een behagen in zwakheden: in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus’ wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.”
Dus als het ziekte was, dan is het minimaal ook vervolging, dat staat er heel duidelijk. Ik denk weleens wat maken we er een mysterie van, het staat er gewoon hoor wat de doorn was, weet je wat “de doorn” was?
“een engel van de satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen.” (2  C0r 12:7)
Dat was de doorn! Een gegeven engel van de satan die hem op allerlei manieren zwak hield, door noden, vervolging, moeite en hoogstwaarschijnlijk ook ziekte!
Oordeel zelf eens eerlijk.. Hebben jij en ik zo`n hoge mate van Goddelijke openbaring dat het gevaar schuilt dat we ons verheffen boven onze broeders? Hoeveel van die mensen ken je? Vind je het dan eerlijk om daar een leerstelling van te maken die zegt: “God geeft ziekte om mensen klein te houden en je kan bidden wat je wilt, Hij haalt het niet weg, kijk maar naar Paulus, zo werkt God gewoon!’
Vind je dat echt fair? Dat is een religieuze en verkeerde benadering van de Schrift, hierdoor excuseer, neutraliseer je ieder ander Schriftwoord dat betrekking heeft op Goddelijke genezing , zo beroven we het Woord van God van Zijn kracht door onze traditie (wat ons altijd geleerd is) daar waren de schriftgeleerden en Farizeeën ook erg goed in..
en zo maakt u Gods Woord krachteloos door uw overlevering(traditie) die u overgeleverd hebt; en veel van dergelijke dingen doet u.(Mark 7:13)
Zie je dat telkens wanneer een bepaalde LEERSTELLING de boventoon voert over de PERSOON VAN DE HERE JEZUS het direct fout gaat, dit is door de hele geschiedenis heen een grote scheuringfactor geweest.
We moeten doen zoals de discipelen deden en doen zoals Paulus hier ook weer doet het Woord goed bestuderen en onze Vader raadplegen!
“Ik heb de Heere hierover drie maal gebeden…”

Hij zal raad geven en wijsheid (Jak 1:5)
Ook hebben we het geval van Trofimus (2 Tim 4:20) Zullen we uit deze situatie een Goddelijke openbaring ontvangen die tot stichting is, of zullen we hier ook weer een leerstelling van maken?
In Handelingen 28 geneest God door de handen van Paulus al de zieken van het eiland ‘Melita’ maar  hier laat hij toch een medearbeider ziek achter. Hoe kan dat nou?
Dit keer zou ik zeggen vraag het de Heere Zijn Naam is Raad!
Ook in het geval van “Epafroditus” ligt een sleutel. (Phil 2:26-30) Hij was namelijk overwerkt in het evangelie, “zijn eigen leven niet achtende”
Zo lijkt de weg tot genezing als het bewijs van Zijn opstanding voor een ongelovige eenvoudiger te zijn dan voor een gelovige, God wil de zondaar altijd redden en zegenen met genezing en bevrijding en vertroosting, kortom het hele pakket (Luk 4:18) Bij gelovigen ligt dat in sommige gevallen iets complexer, niet dat Hij het niet minstens net zo graag wil (ze zijn Zijn kinderen, ze zijn Zijn familie) maar omdat de ziekte in een gelovige een ander doel kan hebben. (Zie bijv Psalm 119: 67, 71, 75, Psalm 38)
Toch is Jezus Zijn houding ten opzichte van ziekte en dood onveranderlijk omdat Hij niet veranderd, ja altijd blijft Hij Dezelfde (Hebr 13:8, Mal 3:6)
Daarom is het (mijns inziens) van essentieel belang dat we als gelovigen de (generale) wil van God kennen in deze zaak, en altijd eerst de leiding en aanwezigheid van de HEER JEZUS zoeken om Zijn specifieke wil te weten als we met ziekte te maken krijgen, en niet zo zeer direct op jacht naar genezing. Nee zoek de “Genezer” dat is de sleutel!
Vaak rennen mensen gelijk naar de dokter op zoek naar genezing zonder eerst de Heere te raadplegen. Dat is heel natuurlijk en mens eigen, maar we zoeken dan dus wel eerst de doktoren en niet de Grote Heelmeester, God is oneindig veel groter dan doktoren, ook al gebruikt Hij ook hen. (2 Chr 16:12, Job 36:7-10)
Er zijn namelijk veel verschillende situaties mogelijk met betrekking tot ziekte. We kunnen getest, aangevallen, getuchtigd, gelouterd, een ongeluk krijgen of gewoon ziek worden door eigen toedoen.
En we kunnen zelfs nog ziek of gebonden zijn omdat we de genezing of bevrijding die we hadden moeten/kunnen ontvangen bij onze bekering op grond van Zijn belofte gemist hebben, omdat dat gewoonweg nooit verteld of gepredikt is kortom een beperkt evangelie. Niet “de gehele Raad van God”(Hand 20:27, Rom 15:19)
Net als alle andere beloften in Zijn Woord door genade en geloof in ontvangst genomen worden, zo ook het geschenk van Goddelijke genezing!
En er zullen ongetwijfeld nog meer mogelijkheden en (speciale) gevallen zijn, maar het gaat er gewoon om dat we leren om telkens “De Heere te zoeken!” Hij weet het en Hij wil het bekend maken! Stop met gissen, stop met redeneren en stop met zoeken naar antwoorden bij mensen, zoek het bij Hem!
Dit zullen we allemaal moeten leren in alle dingen van het leven, ik zelf zit ook in die school en bid en hoop dat ik bepaalde dingen mag overslaan, het lijkt mij zelf een bijzondere moeilijke en zware strijd als bijvoorbeeld je kind of je vrouw of jezelf ernstig ziek zou worden, theoretisch gaat het allemaal wel, maar als je er middenin zit zal het niet zo makkelijk zijn lijkt mij, misschien bidden we daarom weleens : “Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwaad, of verlos ons van de Boze.’
Maar we hebben een machtige belofte! Hij heeft beloofd ons nooit meer te geven dan dat we aankunnen en zal altijd uitkomst geven! (1 Cor 10:13)

Velen zijn de rampspoeden van de rechtvaardige maar uit die alle redt hem de Heere! (Psa 34:20)

 

Gods generale wil om te redden en te genezen.

Niemand onder ons zal een crimineel tegenhouden of aan de genade van God twijfelen als hij voor vergeving van zonden naar Jezus zou strompelen, als het om vergeving van zonden zou gaan twijfelt er niemand van ons.

Dat weten we door en door, maar zodra men om genezing komt zijn veel christenen in twijfel of slaan sommigen van ons zelfs op tilt, ze zeggen: “dat kan zomaar niet!” of “We mogen niet zomaar in Gods schoenen gaan staan” of “Hij kan het wel, maar of Hij het ook wil..” hier zien we duidelijk dat diegenen die zo denken nog niet inzien dat voor God deze twee zaken exact hetzelfde zijn, dat was in de tijd van Jezus ook al maar toen was het omgedraait! (Math 9:6) Het is namelijk één en dezelfde wortel en voor de Heere “net zo makkelijk!”
Uit genade zijn die beloften ons geschonken(Psa 103:3) hebben we er dan recht op? Ik denk dat dat de verkeerde vraag is om te stellen, we zouden beter kunnen vragen:
Heeft de Heere Jezus er recht op? Zo ja, dan wij ook! Want wij zijn in Hem en alles wat Hij verworven heeft door Zijn leven van geloof, liefde en gehoorzaamheid tot aan de dood, ja de dood aan het kruis is ons ten deel gevallen (2 Cor 1:20-22) Want omdat het God zo enorm behaagde wekte HIJ Hem uit de doden en door Zijn opstanding heeft Hij het Eeuwige Leven voor ons verworven! Halleluja! Hij was onze plaatsvervanger! Hij heeft het dus eigenlijk “als ons” verworven! Dat is nog eens goed nieuws! Wij hebben Zijn rechtvaardigheid gekregen, dat is Zijn rechtvaardige natuur en ook Zijn rechtvaardige leven word ons aangerekend met alle zegeningen die daar aan verbonden zijn! Dat is het LEVEN! (Deut 28) Hij werd geslagen, werd vervloekt, afgewezen en verworpen om nooit meer vervloekt, verworpen of verbrijzeld te worden! Dit is de kracht van het Evangelie! Hij zei al het Mijne is het Uwe! (Luk 15:31)
En zo is het met bevrijding en met alle andere beloften idem dito, Ja en Amen!(2 Cor 1:20) door ons tot eer en heerlijkheid en glorie van God! Maar als we dit niet weten kunnen we het ook niet geloven.

Laten we het Woord bestuderen en de leiding van de Heilige Geest volgen om zoveel mogelijk mensen te genezen en te bevrijden naar de wil van God.

Het eerst zoeken van God en het volgen van Zijn leiding zien we ook in het verhaal van Lazarus (Joh 11) daar wacht de Heere Jezus totdat Zijn Vader het “groene licht” geeft voordat Hij naar Lazarus op weg gaat, alleen die weg van Zijn wil word “geautoriseerd” door de Vader! Jezus had makkelijk van een afstand Lazarus kunnen genezen zal je misschien denken, of Hij had gelijk naar hem toe kunnen gaan. Maar ik zeg je: “dan had Hij geen resultaat gehad!!“ Zelfs Jezus niet! Want zo zegt Hij Zelf:
“Jezus dan antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De Zoon kan niets van Zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet doen, want al wat Deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze.”( John 5:19)
Nee Jezus wachtte Hij 2 dagen (Joh 11:6) en bij wijze van spreken “liet Hij hem sterven” dit was de perfecte wil van God voor dat moment, Hij wekte Lazarus op en Gods heerlijkheid werd gezien. Dit zien we ook bij de gelovige Dorcas gebeuren, daar had het een evangelisatie karakter! Weer een ander specifiek geval.. Zie je het ? We hebben de Heere nodig als onze wijsheid en Leidsman in deze dingen, Zonder Mij kunt gij niets zei Hij!(Hand 9:36-42, Joh 11, Joh 15:5)
Dit is mijns inziens de spijker op zijn kop! God verleent Zijn genade en kracht en genezing alleen in Zijn weg en op de manier zoals HIJ dat wil, niet zoals wij dat willen of denken te kunnen.
Nu zullen er veel denken : “zie je wel” God bepaald het en daarom is het de ene keer wel en dan weer niet, we moeten dat gewoon accepteren.” Maar dat bedoel ik niet op die manier. En dat is ook niet wat Paulus preekte:
“Ik heb toch niet lichtvaardig gehandeld door mij dit voor te nemen? Of zijn de dingen die ik me voorneem, voornemens naar het vlees, zodat het bij mij zou zijn: ja, ja en tegelijk nee, nee?
Maar God is getrouw: ons woord tot u is niet ja en nee geweest.
Want de Zoon van God, Jezus Christus, Die onder u gepredikt is door ons, namelijk door mij, Silvanus en Timotheüs, was niet ja en nee, maar ons woord is in Hem ja geweest.“(2 Cor 1:17-19)

 

De Generale wil en de Specifieke wil.
Zijn generale wil en Zijn specifieke of perfecte wil zijn 2 totaal verschillende dingen.
Zijn wil met betrekking tot ziekte staat duidelijk in het Woord beschreven, dat is Zijn generale wil.
We lezen alleen al in Mattheüs dat er 5 keer staat : “En Hij genas hen allen” of “Hij genas elke ziekte en elke kwaal” En ik kan er nog veel meer geven.
Maar eerlijkheidshalve gebied te zeggen dat ook dit is weer één kant belicht van het totale verhaal. Maar ik wil hiermee aangeven dat het Gods generale of normale wil is dat iedereen gezond is, anders had Hij Adam en Eva ook niet geschapen zonder gebreken. We bidden ook vaak; “Uw wil geschiedde zoals het in de hemel is, alzo ook op de aarde.. “ In de hemel is geen ziekte dus is het duidelijk dat ziekte niet bij God hoort, de ziekte kwam ook in de wereld door de zonde, en de Bijbel is heel erg duidelijk dat er geen duisternis, zonde of onrecht in Hem is, noch kende Hij ooit zonde, Hij werd zonde voor ons!(2 Cor 5:21, 1 Joh 3:5) Daarom lezen we in Jes 53:10 ‘Hij heeft Hem ziek gemaakt’ ziekte en zonde gaan hand in hand, ze zijn één en dezelfde wortel. Zonder de zonde zou er geen ziekte zijn!
(Gen 3, Joh 5:14, Jes 53:4-5, Jer 17:14, Hand 4:10-12) Nu hebben we weer het gevaar van deze conclusie een leerstelling te maken en dus te zeggen: “dus iedereen die ziek is, heeft gezondigd!” Nee dat zeg ik niet en daar is het ook telkens fout gegaan, door ondoordachte dwaze menselijke logica. Dat dachten de discipelen ook bij de blindgeborene:
En Zijn discipelen vroegen Hem: Rabbi, wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden?
Jezus antwoordde: Hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet, maar dit is gebeurd, opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden.”(Joh 9:2-3)

Hier zou je weer kunnen zeggen: “maar je zegt net dat zonde en ziekte hand in hand gaan..” Inderdaad als Adam niet gevallen was had hij niet blindgeboren geworden!
Gods generale wil is dat alle zieken genezen. Hij is de Heelmeester en de Bijbel zegt het heel erg duidelijk! (Psa 103:3, Ex 15:26, 3 Joh :2) God wil graag beter maken, niet ziek maken, God wil graag redden, niet verderven, maar soms kan Hij niet anders , Hij is niet willende de mensenkinderen te straffen of te plagen. (Eze 22:30, Psa 89:33, Klaagl 3:32-33, Eze 18)
Maar de vraag of het Gods generale of geopenbaarde wil is om te genezen moet nu wel duidelijk zijn!( Mark 1:40-41) Zo niet dan zal ik daar volgende keer meer uitleg aan willen geven, de vragen die volgen zullen daar ook licht op werpen.

Gods specifieke wil is per situatie anders. Er zijn gevallen van ziekte of oordeel met de dood waar niet eens voor gebeden kan of mag worden, dit zou recht tegen Zijn specifieke wil op dat moment in gaan, Petrus had de opdracht de doden op te wekken(Math 10:7) maar Ananias en Saffira liet hij toch echt wegdragen! Ook zullen de oudsten in de gemeente van Korinthe, diegenen die niet zichzelf oordeelden of zich bekeerden, de handen op hebben kunnen leggen voor genezing, want dat zou tegen Zijn (specifieke) wil in gaan op dat moment. Terwijl God natuurlijk wilde dat ze zich bekeerden waarop Hij hen had willen genezen naar Zijn generale wil. (Hand 5, 1 Joh 5:16, Klaagl 3:32-33, 2 Chr 16:12, Job 36:10-11)
Voor diegenen die de zieken willen genezen zou het volgende voorbeeld erg handig kunnen zijn. Stel er is een politieagent die als generale opdracht “boeven vangen” heeft, op het moment dat hij een overvaller een winkel binnen ziet gaan en op het punt staat hem (zoals het hoort) te arresteren, krijgt hij van het Hoofdbureau de opdracht om hem niet te arresteren maar alleen te volgen, hij moet dan afwijken van de normale procedure, het plan is namelijk om de man te laten vluchten naar zijn thuisbasis waar een hele bende van overvallers blijkt te zitten, zodat een veel grotere boevenvangst plaats vind.
Er is nog een voorbeeld de negatieve kant van gebedsgenezers. Een politie agent besluit op zijn eigen inzicht te gaan flitsen bij een snelweg onder het mom van “ik heb de bevoegdheid om bonnen uit te delen en het levert de staat geld op.”(generale wil) dit doet hij in overtreding omdat hij op een hele andere plek moest zijn(specifieke wil), namelijk bij het voetbalstadion om bijv een ruzie onder supporters te bedwingen…maar jullie begrijpen mijn punt.

Dit is trouwens ook een perfecte uitleg die de essentie van het gedeelte van “Ga weg van Mij, werkers der ongerechtigheid” beschrijft in Math 7:21-23. Ik heb u (als Heer) nooit gekend! Als Heer kent Hij ze niet, want ze doen niet wat Hij wil..(Luk 6:46) Hij kan hun Heiland zijn, maar hun Heer is Hij niet omdat ze operen zonder Zijn specifieke bevel, ze worden niet meer geleid door de Heilige Geest, en hun gaven en talenten zijn hun identiteit geworden! Daarom wandelen ze ook niet meer naar de wil van de Hemelse Vader (Math 7:24) Het gaat hier om de ingang in “het koninkrijk der Hemelen” dat is iets anders als “gered worden en naar de hemel gaan” Net als de Corinthiërs waren ze ver in de gaven, maar babies in de liefde, dus ook niet waardig om te regeren en te oordelen!( 2 tim 2:11, 1 Cor 6, 2 thes 1:3-5)
“Het door God gegeven gezag en de gaven moeten en behoren altijd onder het gezag en de leiding van de Heilige Geest gebruikt te worden! (1 Cor 12:11, Hebr 2:4)
Ook is het opmerkelijk te zien dat de Apostelen vragen om wonderen en tekenen (terwijl zij die macht al gekregen hadden) en dat dus niet als zo vanzelfsprekend vonden zoals men vandaag de dag aanneemt. (Hand 4:29-31 ) Zij gingen er dus niet op eigen inzicht en eigen houtje mee aan de slag. En nodigden zichzelf ook niet uit om te komen bidden. Er staat ook “En (de Heere) gaf dat tekenen en wonderen geschiedden door hun handen” (Hand 14:3) Hij werkt dus door ons heen naar Zijn wil! Zie ook (Mark 16:20)
Daarom zegt Petrus ook in Handelingen 9 “Eneas, Jezus Christus maakt u gezond; sta op en spreid uzelven het bed (bevel)” Het Is dus de Heere Jezus zelf in Petrus die door Zijn Geest spreekt (niet een onbeschofte Petrus die God aan het verzoeken is zoals de Baäl-priesters hun God op de berg Karmel.)
Zo deed Hij dat ook bij Stefanus “Heere reken hen deze zonde niet toe” was de Heilige Geest in Stefanus! Op die wijze is de Heere Jezus dus nog steeds op aarde(Joh 14:18),door Zijn Geest is HIJZELF in alle gelovigen, en Hij wil leven, bewegen en zijn in ons wie Hij is.
” Dezelfde Heilige Geest die in de Apostelen was is dezelfde Heilige Geest die nu in alle gelovigen woont, het is dezelfde Heilige Geest!”
Daar wil ik mee zeggen dat alle opmerkingen zoals “Ja dat was alleen toen” of “Nee dat konden alleen de Apostelen” gewoon lariekoek zijn. (Joh 14:12, Luk 6:40)

Nu een klein voorbeeld uit mijn eigen leven.
Ik zelf ben bij diaree en misselijkheid weleens ( na te hebben gebeden hoe en wat en hoe te bidden en of te handelen) naar de volgende tekst geleid:
“Drink niet langer water alleen, maar gebruik een weinig wijn, om uw maag en uw menigvuldige zwakheden” (1 Tim 5:23)
Ik nam toen wat wijn en de misselijkheid verdween nagenoeg instant, 3 uur later borrelde er nog wat, ik herhaalde het en was genezen, dit was uit geloof en is dus geen formule of methode. Dit was Zijn weg voor dat moment.
Ik heb dit namelijk zo`n 3 tot 4 x tegen misselijke mensen gezegd en die werden alleen maar misselijker na mijn ongeestelijke advies om wijn te drinken!
Maar het is dus geweldig als we weten dat God (uiteindelijk) altijd wil dat wij genezen, ook al zit er een beproevingsperiode tussen of een loutering van twee jaar, op die manier kunnen we met een gerust hart Zijn aangezicht zoeken.
Hij wil ons altijd genezen (Of je moet Paulus heten) maar het kan zijn dat we ons eerst moeten bekeren van dingen, eerst iemand moeten vergeven of dat we inzicht krijgen wat er aan de hand is alvorens we Zijn belofte kunnen beërven (Hebr 10:36) Of als oudste of discipel Zijn gegeven bevel te mogen uitspreken tot genezing. Maar ook dat is niet altijd het geval, het is geen wet, want Gods Barmhartigheid is zeer zeer groot! Soms komt eerst de zegen of de genezing en dan de bekering (Jak 5:16, Luk 5:5-9)
Als we in twijfel zijn over de wil van God kunnen we ook niet naar Zijn wil bidden! (1 Joh 5:14) Daarom lezen we ook nooit “Heere wilt u Eneas genezen?” Dat is een gebed op eigen inzicht, geen uitvoering van Zijn gebod. Want de Heere gaf ons een opdracht “genees de zieken”.
Als je geen zekerheid hebt hoe te bidden en of hoe te handelen moet je gewoon de Heere vragen!
Een beter gebed zou dan kunnen zijn “Heere hoe wilt U dat ik (in deze situatie) de zieken genees in Uw Naam?” “Heere hoe wilt U dat het gebeurt?” “Is er iets specifieks wat ik moet weten of zeggen?” of “Wat blokkeert de manifestatie van de genezing? “ “Laat me toch zien vanuit het Woord hoe nu te handelen’ of “Heere U weet alle dingen en kent de harten en geheimen der mensen, toon Mijn toch wat er zich afspeelt in zijn/haar hart?” Als je trouw en oprecht met Hem wandeld en de geopenbaarde geheimen discreet in je hart bewaart en je tong in bedwang hebt en alleen Zijn eer zoekt zal Hij je steeds meer openbaring geven.. (Psa 25:14)
Nog een specifieke situatie.
In Nazareth kon Jezus weinig krachten doen..en Hij verwonderde Zich over hun ongeloof.(Mark 6:5-6) Denk je eens in Jezus Zelf kon daar niet veel doen omdat ze Hem als mens zagen met natuurlijke ogen! Aan het einde van hetzelfde hoofdstuk zie je totaal het tegenovergestelde, daar zagen de mensen Hem als de Zoon van God en met geestelijke ogen! Wat een bijzondere werking van Gods oneindige bron van genezende kracht, en zij ontvingen het wel! Aan God ligt het niet, de bal ligt bij ons! Hoe zie jij Hem? Geloof jij echt dat Hij een welbehagen heeft als Hij met innerlijke ontferming bewogen diegenen die genezing van node heeft geneest? (Luk 9:11, Math 14:14,) Waarom zijn die dingen anders opgeschreven? Als mooi verhaal? Als afspiegeling van wat gaat komen? We zien dezelfde resultaten bij de Apostelen en bij de discipel Stefanus en het is nota bene Zijn eigen profetie die zegt: “Diegenen die geloofd zullen hebben kan je herkennen aan de volgende tekenen… op zieken zullen zij de handen leggen en ze zullen genezen! Het is recht tegen het Woord van God in als iemand dit woord ontkrachtigd of ineffectief maakt door loze praat. Over dat soort destructieve leugens zal verantwoording afgelegd worden in die dag, óók als je onwetend bent in die dingen zou ik niet zomaar wat zeggen, ik zou het aan de Heere Zelf vragen! (Math 12:36, Spr 30:6)
Ik hoor de vraag al komen: “Ja maar als Hij iedereen wil genezen, waarom genezen ze dan niet allemaal? We hebben toch vurig gebeden?” Hij is toch machtig? Ja Hij is almachtig maar kon in Nazareth niet almachtig werken! Nogmaals hoe zie je Hem? En wat was Zijn Rhema Woord en specifieke leiding? heb je daar ook om gevraagd? Als we geen resultaat zien, dan moeten we het Hem gewoon vragen net als de discipelen. (Math 17:19 en Joh 9:2), we zijn Zijn discipelen, Zijn leerlingen we mogen toch zeker wel de Meester vragen om wijsheid en inzicht om tot lering te komen zodat we uiteindelijk kunnen worden als Hem?(Luk 6:40) Zijn antwoord kan pijnlijk zijn maar het zal je ogen wel openen! Weer een sleutel! Zo gaan er steeds meer schatkistjes open. Prijs de Heere!
Ik wil dus nogmaals zeggen, dat als iemand onwetend is over bepaalde zaken en diegene met een oprecht hart de weg van God wil gaan, we nooit het recht hebben iemand te vernederen met koude woorden als: “Ach Je snapt het gewoon niet” of “Je bent echt nog in het duister op dat gebied” of “Jij bedroefd de Heilige Geest doordat je niet in Handelingen voor vandaag geloofd” denk bijv. ook eens aan een vergelijkbare situatie met de (kinder)doop, hoeveel ruzies heeft het opgeleverd, en hoe weinig resultaat! Alleen God kan ons zoiets laten zien. En als we door Zijn genade iets mochten ontdekken moeten we zeker niet hoogmoedig zijn. We zouden wijs, zachtmoedig en geduldig moeten zijn, en een enkele keer misschien vrijmoedig of scherp, we kunnen beter voor hen bidden. Ik bid dat God ons zal doen laten zien wat de waarheid is met betrekking tot genezing en wat Zijn wil is, Zijn generale wil en Zijn specifieke wil.
Ook de dingen die we als gelovigen behoren te weten en te zien kunnen alleen door Gods openbaring aan ons persoonlijk getoond worden. Als je zelf een totaal andere overtuiging hebt omtrent Gods wil met betrekking tot genezing, dan is het gewoon dwaasheid om elkaar te willen veranderen of te onderwijzen, alleen Gods Geest kan Gods Woord voor ons openen en alleen de Heere Zelf kan ons van inzicht doen veranderen.

 

“Er geschiedde naar uw geloof”.

 

Corrie ten Boom bad om een zakdoek in het concentratie kamp toen er iemand verkouden was, en ze kreeg er een. Iemand anders had in Zijn Naam de zieke genezen. Beiden zijn voor God welbehaaglijk. Daarom staat er ook vaak:” er geschiedde naar uw geloof.” (zie bijv Math 8:13, 9:29, Hand 14:9)
Let op dit is maar 1 van de vele kanten die we belichten!
Door telkens maar één kant van Bijbel te belichten heeft dit onderwerp “genezing” ook voor zoveel problemen, scheuringen en kwetsende ruzies gezorgd. Als we allemaal onze eigen geleerde inzichten en opvattingen nors, onbuigzaam en stellig innemen komen we nergens. En als we denken dat we het allemaal al wel weten kunnen we niets meer leren, dat is gewoon hoogmoed.
Als we hier dus ook zomaar weer een leerstelling van maken dat het altijd zo moet gaan, dan krijgen we dus die koude harde vinger die zegt : “Je hebt niet genoeg geloof” .
In een andere situatie is het Jezus die het ongeloof verwijt aan diegenen die baden of beter gezegd die macht hadden te genezen maar niet konden. Niet de maanzieke knaap, niet zijn vader worden iets verweten, zelfs al had hij “te weinig geloof” hij bad kom mijn ongelovigheid te hulp, zijn zoon werd gezond”(Mar 9:24)Nee de berisping was hier gericht tegen de discipelen. Zo zijn er heel veel Bijbelse waarheden en sleutels die we alleen door de Geest geleid in situaties kunnen toepassen, het is heel erg kortzichtig één kant te belichten en daarmee een ziek persoon of een treurende familie (nog meer) ten gronde te richten.
Ook zien we de kracht van God die nog in de botten van Elisa was (nadat hij zelf aan een ziekte overleden was!!) een dode opwekken..
Hier ligt weer een sleutel. Hij stierf zelf aan een ziekte, terwijl er grote wonderkracht in zijn botten zat, zelfs nadat hij verteerd in een graf lag.  (2 kon 13:21)

Persoonlijk geloof ik ook dat als een 55 jarige gelovige met kanker op bed ligt en een verlangen heeft om naar “huis” te gaan in de heerlijke aanwezigheid en glorie van God kan zingen en door de Heere niet geforceerd genezen zal worden, maar dat is wat ik persoonlijk geloof. Hij gaat niet door onze eigen wil heen.
Je kunt dus in een rolstoel zitten en vol van de Heilige Geest zijn zonder te weten dat je genezing al klaar ligt en dat je er vandaag nog uit kan stappen! Dat soort onmogelijke instant wonderen gebeurden namelijk aan de lopende band bij Jezus (Mark 6:56) maar ik weet dat sommigen nu met kromme tenen zitten. Vraag het aan de Heere Zelf, vraag het aan Filippus de evangelist, vraag het aan Eneas!
Maar als we het menselijk bekijken en maar één soort werking van de Heilige Geest verstaan(1 Cor 12:4-9) dan zal niemand begrijpen waarom “God zo een lieve vrouw niet geneest die zo vol is van Zijn Geest” als we niet weten dat het Zijn wil is dan kunnen we veel geloof hebben voor verloren zielen of doorbraken op allerlei gebied maar geen wetenschap laat staan geloof hebben voor genezing omdat we Hem nog niet kennen als “De Genezer”.
We kunnen Hem dan wel enorm diep kennen als “Koning” of als “Vredevorst” of als “Gerechtigheid” maar Hij is dan nog niet aan ons geopenbaard als “Jehovah Rapha” Ik Ben de Heere Uw Heelmeester! Het is namelijk 1 van de 7 Zaligmakende Namen van de Heere en spreekt van Zijn karakter en Persoon, zo is Hij gewoon in Zijn Natuur!(zie Psalm 23) Als er geschied naar ons geloof, dan zou het kunnen zijn dat als we geloven dat het Gods wil is dat we in die rolstoel zitten we er ook in blijven, want dat is ” Zijn wil “ dat zeg je daarmee non verbaal wel een beetje. Maar als die dame er gelukkig mee is en er totale vrede mee heeft maar zij er onwetend over is dan heeft God haar toch oneindig lief en is ze intens dankbaar en gelukkig en tot zegen, dan geschied er toch naar haar geloof. Dan is ze op vele terreinen overwinnaar en heeft ze het allerbelangrijkste(God liefhebben en weerspiegelen) hoger dan de genezing van haar lichaam. Misschien zal ze in de eeuwigheid zien dat ze er ook uit had mogen komen en zeggen: “ tsjonge jonge dat had ik gewoon nooit gedacht, maar wat geeft het, nu spring ik de hele eeuwigheid!
Snap je dat als we hier ook weer een leerstelling van maken( en dat is vaak genoeg gebeurd) dat mensen zullen zeggen: “Het was Gods wil dat ze in die rolstoel zat, want ze heeft zo getuigd van Gods liefde en genade in die stoel en is zo tot zegen geweest, ze was zo gelovig, dus vertel me niet dat zij geen geloof had!”
Nee zeker niet, geloof had ze zeker wel, meer dan de meesten van ons, maar waar had ze specifiek geloof voor?
Ik geloof zelf dat God alle dingen laat medewerken ten goede, en dat Hij uit alle situaties het beste haalt en dat ze zonder die rolstoel staande op haar benen ook had getuigd van Zijn genade en liefde en tot zegen was geweest op andere plekken, misschien wel op de atletiek vereniging, daar hebben ze namelijk ook lieve, vurige mensen nodig, vol van geloof.”

Je denkt nu misschien “Ik begin het te begrijpen maar ik zie die dingen nooit gebeuren , ook staan de kranten er hier niet bol van, Ik lees het inderdaad in de evangeliën en in Handelingen maar waar gebeurt het dan vandaag?” Je zei net dat de Heilige Geest niet veranderd is en dat Jezus Dezelfde is en blijft en dat Hij nu in de gelovigen woont.’
Hele goeie vraag,
Ik kan je zeggen dat als we al deze dingen beginnen te ontdekken en te zien dat er nog best veel tijd over heen kan gaan voordat we het echt daadwerkelijk geloven, want geloof, echt geloof, komt voort vanuit Geestelijke openbaring niet vanuit het weten of aannemen van een leerstelling over genezing, hoe goed en scherp die ook mag zijn. Het is bij mijzelf ook groeiende, ik weet een aantal zaken theoretisch en heb een zekere overtuiging met betrekking tot genezing maar zoals ik al zei ik ben ook nog zoekende en lerende en opgroeiende in die dingen, ik lees gelukkig wel:
Een discipel staat niet boven zijn meester, maar iedere volmaakte discipel zal net als zijn meester zijn”(Lukas 6:40)
Hier kan je niet omheen, als een discipel volmaakt of volwassen geworden is zal hij zijn zoals zijn Meester! Net als Johannes 14:12, je kan er over redeneren en filosoferen en je theologie erop loslaten, maar het staat er gewoon, hier kan je niet omheen, dat zou echt zonde zijn!
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader.’(Joh 14:12)
Daar moeten we van afblijven van zo`n juweel, die moet gekoesterd en met de grootste zorg behandeld worden! Niet ontkrachtigen alstjeblieft! Zoek de Heere en Leef! (Amos 5:4)

We mogen groeien als leerlingen en ook groeien in het geloof, daar is nauwe en intieme relatie met de Heer voor nodig. Geloof is namelijk een geestelijk zintuig, het is de Geest Zelf (2 Cor 4:13)
“Ja erg mooi verhaal maar nog steeds theorie, waar vind ik het bewijs vandaag, waar zijn er volwassen discipelen die dit uitleven?”
Ik ben ook enorm overtuigd dat de resultaten van het Boek Handelingen ook nu Anno 2015 gebeuren.
Ik ken namelijk een plaats waar al meer dan 20 jaar de meeste hopeloze gevallen van ziekte en gebondenheid genezen worden, werkelijk alle kwalen en ziekten genezen, de ene keer instant en de andere keer binnen een aantal weken, dat is ook het verschil tussen een wonder en een genezing. Elke zaterdag en zondag worden er 4000 mensen in 10 rijen van 400 gezet en ze worden allemaal genezen! Dat gebeurt nu, Anno 2016! Blinden, doven, kreupelen, elke vorm van kanker of gebondenheid en zelfs doden.
Dat we zelf in die mate van geloof en kracht mogen wandelen.
Tot zo ver..

Dit is het licht wat ik er na zo`n 10 jaar studie over heb.

 

In Liefde verbonden door de Heere Jezus Zelf,

 

Peter Duijst