Onderwerpen van de N.T Bijbelboeken

Het nieuwe Testament.

27 Boeken onderverdeeld in 3 secties.

1e sectie genoemd initialisatie of het opstarten van het Nieuwe Verbond

• Mattheüs, Markus, Lukas, Johannes (evangeliën)

2e sectie genoemd ontwikkeling of uitwerking opgroeien in genade en versterkt worden en wortelen in de liefde en het geloof.

• Handelingen tot en met Judas (de brieven)

3e sectie genoemd voleinding of volmaking alles word afgerond door de Here.

• Openbaring (De Openbaring van Jezus Christus)

Wat ons enorm kan helpen bij het lezen en bestuderen en vooral ontvangen van de Bijbel is te weten wat het onderwerp is van ieder Bijbel-boek. Het geeft ons zoveel inzicht en wijsheid en daardoor kunnen we de contexten nog veel beter verstaan. Vandaar hieronder het onderwerp van elk Nieuw-Testamentische Bijbelboek, ik zou zeggen een “must” voor iedere discipel!

     • Mattheüs:

Het Evangelie van het Koninkrijk, bewijzende dat Jezus Christus de verlossende Koning is!

     • Markus:

Het Evangelie van God, bewijzende dat Jezus Christus de verlossende Dienaar is!

     • Lukas:

Het Evangelie der vergeving van zonden, bewijzende dat Jezus Christus de verlossende Mens “Zoon des Mensen” is!

     • Johannes:

Het Evangelie van het Leven, bewijzende dat Jezus de verlossende en leven-gevende God is!

     • Handelingen:

De werking van de Heilige Geest in discipelen tot het doen ontstaan van de Gemeenten—Het Koninkrijk van God.
Handeling der Apostelen zou beter de “Handelingen van de Heilige Geest” genoemd moeten worden.
Het is in dit boek dat Christus als de Opgestane, Verhevene God door Zijn Geest in de Apostelen de Opstandingskracht in hen uitwerkt en zo de Gemeente doet geboren worden!

• Romeinen:

Het Evangelie van God, rechtvaardiging door geloof!
(Zondaren worden Zonen door geloof!)
Doel: Het Lichaam van Christus te vormen welke tot uitdrukking gebracht behoord te worden door de lokale Gemeente. Wij allen zijn één Lichaam en een lichaam drukt uit datgene wat binnen in het Lichaam is. Als dus Christus centraal staat in ons hart stralen we Zijn Licht uit, dat is beide individueel en collectief.

Gods grote Plan en Droom is om die heerlijkheid door ons persoonlijk en door ons allen collectief heen als één Familie en Lichaam uit te stralen, kortom een Heerlijke Stralende Bruid daar verlangt Hij naar!

• 1 Korinthe:

Christus en Zijn Kruis de oplossing voor alle problemen in de Gemeente.

• 2 Korinthe:

De Bediening van het Nieuwe Testament en zijn bedienaars. (2 Cor 3:6)

• Galaten:

Heiligmaking niet door de wet of door religie en traditie, maar door Christus en door Zijn genade, Christus versus Religie.
Christus is de Plaatsvervanger van de Wet geworden en staat in dit boek recht tegenover religie en traditie. We behoren nu “de wet van Christus te vervullen”(Gal 6:2)

• Efeze:

De Gemeente als het Geheimenis van Christus, het Lichaam van Christus en de Volheid van Christus en het eeuwige voornemen van God in Christus.

• Filippenzen:

De ervaring van Christus en de vreugde van èèn zijn in doel en denken.
Christus word ons Leven, ons Patroon, ons Doel, onze Kracht en ons Geheim!
In dit boek gaat het veel over vreugde(19x) en over (eensgezind)denken (15x)
Vreugde: zie bijvoorbeeld (1:18,25,2:2,17-18,28-29,3:1,4:1,4:4,4:10)
Denken: zie bijvoorbeeld (2:2,5,3:15-16,3:19,4:2,4:8)

• Kolossenzen:

Christus als het Hoofd en Middelpunt van de Gemeente.
(De allesomvattende en beslissende factor van de Gemeente.
het Leven, de essentie, de bouwsteen en de enigste hoop van de Gemeente.)

• 1 Thessalonicenzen:

Een heilig leven leven in afwachting van de komst van de Heere Jezus Christus.

• 2 Thessalonicenzen:

Aanmoediging en correctie aangaande de heilige wandel ten opzichte van God en het Gemeente-Leven.

• 1 Timotheus:

Gods Oikodomia (Gods Huis) Gods bouwwerk, de stichting die in het geloof is, Gods ultieme Plan voor de Gemeente.
(Gods administatieve huishouding, regering en economie tot Opbouw van de Kerk.
Gods uitdeling van Hemzelf in de gelovigen totdat zij Hem als tempel/gebouw/Lichaam weerspiegelen.)zie 1 Tim 1:4-5, Efe 2:20-22, 1 Petr 2:5-9

• 2 Timothëus:

Inoculatie (inenting, vaccin) tegen de achteruitgang van de Gemeente.
(Niet zo zeer de kwantiteit maar de kwaliteit)

• Titus:

Handhaving van de orde in de Gemeente.

• Filemon:

Voorbeeld van gelijkwaardigheid tussen de broeders in het Lichaam van Christus (één Nieuwe Mens.)

• Hebreeën:

 

Christus zeer uitnemender dan Judaisme en de voortreffelijkheid van het Nieuwe Verbond ten opzichte van het Oude.
De grote eeuwige verlossing en de bediening van de hogepriester Melchizedek.
Boek van waarschuwing tegen nalatigheid(2:1-4) en tegen het ongeloof en de verharding(hoofdst. 3:7- 4:13) tegen het achterblijven (5:11 – 6:20) en tegen de verwerping van het Grote Eenmalige Offer en tegen de verachting van het Bloed van Christus! (10:19-39) en vermaning de wedloop te lopen zonder te vervallen van de genade (12: 1-29)
Voortgang tot volwassenheid (6:1) najagen van heiliging (12:14) volharding tot verkrijgen van de beloften (6:12, 10:36) en het onwankelbare Koninkrijk (12:28)

De waarschuwingen in dit boek gaan niet over ons behoud of redding, die is vastbesloten in het bloed van Christus (9:12, 10:14) en Zijn genade (Joh 10:28, Efe 2:7-8) maar over het beërven van de beloften en het onwankelbare Koninkrijk (12:28) en de behoudenis van onze ziel (Hebr 10:39, Jak 1:21, 1 Petr 1:9)

• Jakobus:

 

Praktische Christelijke Perfectie.
(Jakobus is best moeilijk, er is veel strijd over geweest in het verleden, Paulus en hij lijken elkaar tegen te spreken over rechtvaardiging uit geloof en of de werken (rom 4 / jak 2)

En in Galaten (2:12) zien we dat “die van Jakobus waren” nog uit de besnijdenis waren en dus niet of niet volledig “recht wandelden naar de waarheid van het Evangelie”(gal 2:11-14)

Verder is Jakobus weer bijzonder leerzaam en goed met betrekking tot de testen en beproevingen en het gebruik van de tong (hoofdst. 1 en 3)

• 1 Petrus:

Het christelijke leven onder de regering van God en het lijden als christen tot eer en heerlijkheid van God.
(Het lijden in Petrus is de vervolging die we als (trouwe) christenen ondergaan en is de ware Genade van God waarin we staan 1 petr 5:12, 4:12-19, Fil 1:29, 1 Thes 3:3)
(Zie ook 1 Petr 2:18-23, 3:9,14,17, 4:1,12-19)

• 2 Petrus:

De Goddelijke voorziening en de Goddelijke regering.

• 1 Johannes:

De Gemeenschap van het Goddelijke Leven.

• 2 Johannes:

Verbod om deel te nemen aan valse leringen en ketterijen (afwijkingen in de leer)

• 3 Johannes:

Bemoediging aan de medewerkers in het Evangelie die uit de waarheid zijn.

• Judas:

Strijden voor het Geloof tegen de valse Leraars.

• Openbaring:

Christus als het centrum van Gods administratie.
(De openbaring van Jezus Christus als Persoon, en de Openbaring van Jezus Christus aan Zijn slaven over de dingen die snel gebeuren moeten, over de Gemeente, welke is de Bruid, de Heilige Stad “Het Nieuwe Jerusalem” Opb 21:2, 9)
Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de Woorden van deze profetie (1:3)
Hoofdstuk 5:1-7 Alleen het Lam was waardig de boekrol in de hand van Diegene Die op troon zat te openen, niemand was waardig het boek te openen en de zegels te verbreken(5:1-4)
In hoofdstuk 6 worden de zegels geopend, wat ik nu schrijf begrijpen en bevatten we geen van allen, maar de boekrol in de hand van Diegene Die op de troon zat waar niemand waardig voor gevonden was om openen dan enkel en alleen het Lam dat geslacht was.
Wat een onbetaalbaar hoge prijs werd er betaald voor die boekrol!!!
Wist je dat die boekrol achterin je bijbel staat, het boek is geopend en de zegels daarvan, de open zegels zijn beschreven in het boek openbaring,(Opb 6:1) de boekrol in de hand van Diegene Die op de troon zit is het boek Openbaring!!!