Sleutels voor de Bijbel

  • Nader eerst tot God in gebed, vraag een zegen en bid dat Hij je geestelijke ogen opent.(Psa 119:18)

         “Open mij de ogen, dan kan ik zien welke wonderen er in uw Wet/Woord schuilen” (Grootnieuws Vert.)

 

  • Lees met een houding van nederigheid en zachtmoedigheid, daardoor kan het zaad van het Woord diep in de zachte grond van je hart komen. (Lukas 8:6-13, Jak 1:21, Hand 20:32)

 

  • Probeer niet zo zeer alles te begrijpen, ontvang het als een kind en laat het Woord in je wortelen en groeien, ontvang het gewoon en geloof het. (Math 11:25, Mark 4:26-29, Hebr 4:2)

 

  • Leer om niet zozeer kennis of informatie te verkrijgen, maar om de Heere Jezus te zien en te zoeken en te vinden, zoek de kennis van de Levende God.

           (Spr 28:5, 1 Cor 8:1, Joh 12:21-26, Spr 2:1-6, Efe 1:17, Efe 3:19, Jak 3:15-17)

     De Liefde gaat alle verstand ver te boven. Lees ook eens de eerste twee hoofdstukken van de eerste Corinthe-brief let goed op het woordje “wijsheid” zie je   hoe vaak Paulus dat aanhaald? Er zijn twee “wijsheden” die van de wereld en die van God.

 

  • Lees de moeder van alle gelijkenissen de gelijkenis van de zaaier en het zaad. Lees ze zeer zorgvuldig in drie van de vier evangeliën ( Math 13:1-23, Mark 4:1-20, Luk 8:4-15) Jezus zegt ons heel duidelijk in Markus 4:13 dat als we deze gelijkenis niet begrijpen we alle andere gelijkenissen ook niet kunnen begrijpen. Het Woord lezen is zeker goed, het Woord bewaren is nog veel beter! (Luk 11:28)

        Wat zie je in deze gelijkenis telkens weer terug? Wanneer dragen we werkelijk vrucht? Waar moeten we doorheen? Welke hartsgesteldheid is nodig voor  het  duidelijk verstaan van het Woord en het vruchtdragen?

  • Lees niet te veel in eens, maar lees wel dagelijks en zo vaak je kunt! Pasgeboren baby`s die naar de onvervalste melk verlangen, schreeuwen wat af en eten om de 4 uur maar slapen wel bijna 20 uur per dag. Verzamel een dagelijkse portie brood, en neem zoveel als je eten kan, maar wel dagelijks vers Brood, denk aan de wormen in het Manna.(1 Petr 2:2-3, Exo 16:4+16-20, Joh 6:48-59)

 

Het klinkt vreemd als we zeggen dat we dagelijks “Jezus moeten eten” maar ons logische verstand begrijpt dit niet, maar het ware Manna is Jezus, de psalmist zei “Kom en smaak dat de Heere goed is”(psa 34:8). De Heilige Geest zal ons leren eten en drinken en ook zal Hij ons leren bidden en zoeken, ja alle dingen zal Hij ons leren(1 joh 2:27) veel zegen en succes in het wandelen en spreken met Hem en met het ontdekken van de onwaarschijnlijk rijke erfenis ons gegeven in Christus Jezus.(1 cor 2:12)

1

Voorbeeldgebed.

Liefdevolle Vader, ik dank U voor Uw Woord, ik ben zo gezegend dat ik U kennen mag, open mijn hart voor Uw genade. Mijn verlangen is U dieper te kennen. Ik dank U Heere Jezus voor het voorrecht dat ik aan U voeten kan zitten zoals Maria aan Uw voeten zat om van U te leren. Ik dank U dat U voor mij, ja zelfs met mij gestorven bent en dat ik met U opgewekt ben, al mijn zonden heeft U gedragen en al mijn zonden zijn in U al geoordeeld, ik ben voor eeuwig onschuldig verklaard! Wat een wonder van genade! Nu sta ik rein en smetteloos en heilig voor U en de Vader. Oh Vader Ik wil ook danken dat ik Uw Heilige Geest mocht ontvangen. Er ontbreekt mij niets meer want ik heb U gevonden, ik ben in alles rijk geworden zegt Uw Woord, geef mij te verstaan wie ik ben in U, en wat ik in U allemaal ontvangen heb, open de ogen van mijn hart dat ik U zien mag en dat ook de wereld weten zal dat U in mij bent en ik in U. Geef dat de bijbel voor mij open mag gaan en ook voor de anderen bid ik Heere, help hen en help ook mij om trouw en liefdevol U te volgen, ik dank U voor wat U door ons heen gaat doen, ik hou van U Heere, dank U voor alles, we geven U de eer en de glorie, U bent het zo waard, Amen.

 

Psalm 119 “De heerlijkheid van Gods Woord”

 

Psalm 119 gaat over de heerlijkheid van het Woord en staat vol met alle facetten van het Woord, we vinden in deze psalm veel verschillende benamingen voor het Woord.

· Uw wet (torah 25x) Dit zijn de 1e vijf bijbelboeken

· Uw Getuigenissen (`edah of `eduwth 23x) Lees de verhalen van God en overpeins!

*let eens op vers 99 klinkt bijna een beetje arrogant als David zegt: “Ik heb meer inzicht dan al mijn leraren, want Uw getuigenissen zijn mijn betrachting.”( betrachting=overdenking)

Uw Bevelen (piqquwd 21x) in het engels ook wel “precepts” wat “voorschriften” betekent.
Uw Inzettingen (choq 21x) in het engels ook wel “statutes” wat “statuten” betekent. Grondwet afspraken, voor geschreven taken en hoofdregels!
Uw Geboden (mitsvah 22x) duiden de specifieke geboden van God aan.
Uw Rechten/Oordelen/Uw Gerichten (mishpat 23x) eerst is er nog beving en vreze voor Zijn oordelen..(vers 120) na het houden en verstaan van Zijn oordelen is er zeer grote vreugde!(vers 164)
Uw Rede/ Woord (dabar 23x) dat is woord van God zelf (Dabar YHWH) is “het Woord van God” (Dabar komt zo`n 1400 x voor in het OT, `imrah maar 37 x)
Uw Toezegging of Uw woord (imrah 19x) is een gesproken woord een geopenbaard woord rechtstreeks van God of uit de bijbel. 2
Inzicht, Licht en Openbaring ontvangen van uit de Bijbel.

Als we openbaring uit Gods Woord willen komt dat niet door te puzzelen in ons hoofd, maar het begint met een overdenking samen met Zijn Geest. Als we zonder de Heilige Geest als Leraar de bijbel lezen zullen we geen leven in het Woord vinden(2 cor 3:6) Trouwens alles wat we zonder hartsrelatie doen is zinloos, de bijbel noemt dat dode werken.

Gebed zonder de hulp van de Geest is als een politieagent die in zijn vakantie outfit (zwembroek en hawai-shirt) op de snelweg auto`s wil laten stoppen, zonder zijn uniform zal niemand zijn gezag herkennen of accepteren hoe hard hij ook schreeuwt, zo is het ook met ons, als wij zonder de Geest van God spreken of bidden.(Rom 8:26) Ook zonder de liefdes-relatie kunnen we Zijn woorden niet eens horen, laat staan ontvangen. Leven, geloof en heiligheid komen door het gesproken en actueel geopenbaarde woord (rhema ) [Math 4:4, Rom 10:17, Efe 5:26]

#Psalm 119 heb ik als basis genomen om de bijbel te bestuderen, het staat vol van wijsheid en sleutels met betrekking tot het Woord. Het woord “overdenken” of “betrachten” staat maar twintig keer in het hele Oude Testament, maar liefst zeven keer in één Psalm, je raad het al.. dat is Psalm 119! (15, 23, 48, 78, 97, 99, 148) Het woord betekent ook “produceren” of “verwerken” wat moeten we doen met het Woord?

Psalm 1 zei het al, overpeinzen bij dag en bij nacht, zo groeit het Levende Woord, Christus Zelf in ons en worden we als het Woord! Zo worden we als Christus! Wow! (Kol 3:16 1 Petr 1:23, 1 Joh 5:7, Opb 19:13)

Nog een geweldig aspect van Psalm 119 is dat het woord (chayah) wat betekent: “Levendmaking” of “Opwekking” dat woord komt in het hele Oude Testament maar twaalf keer voor, er is één Psalm daar komt (chayah) maar liefst negen keer voor…Psalm 119!

Willen we worden als Jezus het Leven vinden en Opwekking zien? Het antwoord is duidelijk: “Word doordrenkt met het Woord van God!” Ik kan het niet laten ze alle negen te geven.

 

Psalm 119:25 “Maak mij levend overeenkomstig Uw woord”

Psalm 119:37 “Maak mij levend door Uw wegen”

Psalm 119:40 “Maak mij levend door Uw gerechtigheid” 3

Psalm 119:88 “Maak mij levend overeenkomstig Uw goedertierenheid”

Psalm 119:107 “Maak mij levend overeenkomstig Uw woord”

Psalm 119:149 “Maak mij levend overeenkomstig Uw recht”

Psalm 119:154 “Maak mij levend overeenkomstig Uw toezegging”

Psalm 119:156 “Maak mij levend overeenkomstig Uw rechten”

Psalm 119:159 “Maak mij levend overeenkomstig Uw goedertierenheid”

 

We zien door deze hele psalm Davids leven met het Woord, zijn kracht, leven, wijsheid, vreugde, hoop, bemoediging, inzicht, vermaning en grote rijkdom vond hij in het Woord!

Enkele voorbeelden:
“Waarmee houdt een jongeman zijn pad zuiver? Als hij dat bewaart overeenkomstig Uw woord.”(119:9)

“Mijn ziel wordt verteerd van verlangen naar Uw bepalingen, te allen tijde.”(119:20) David was verliefd op het Woord..

“Ja, Uw getuigenissen zijn mijn bron van blijdschap, zij zijn mijn raadgevers”.(119:24)Het Woord was zijn vreugde en wijsheid…

“Ik heb gedacht aan Uw oordelen van oude tijden af, HEERE, en heb mij getroost.”(119:52)Het Woord vertroost ons, dus lees ook als je verdrietig bent..

“Leer mij goed onderscheiden en kennen, want ik heb in Uw geboden geloofd”(119:66) Zo Door het Woord leerde hij de dingen doorzien en kreeg hij wijsheid en kennis …

“Het is goed voor mij dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik Uw verordeningen zou leren.”(119:71) Door het Woord leerde hij van moeite en verdrukking..

“Daarom heb ik Uw geboden lief, meer dan goud, ja, meer dan zuiver goud.”(119:127) Het Woord werd zijn ware rijkdom…

“Vanaf het begin is Uw woord waarachtig, al Uw rechtvaardige bepalingen zijn voor eeuwig.”(119:160) Het Woord is de eeuwige waarheid..

““Wie Uw wet (of beter gezegd Woord) liefhebben, hebben diepe vrede, voor hen ligt er geen struikelblok. “(psalm 119:165)Lees dus te allen tijde, juist ook als je onrustig bent en gevallen bent..

Het Woord is de oplossing voor alle problemen en is een onuitputtelijke Bron van vreugde en wijsheid, rijkdom en inspiratie, hij ligt hier voor je ..binnen handbereik..het is Gods geschenk aan jou en mij!