De (Hedendaagse) Farizeeën & Saduceeën

De (hedendaagse) Farizeeën, Saduceeën.

 

Beste lezer,

Misschien denk je wel : “waarom nu een stuk posten over (hedendaagse) Farizeeën?”

Ik zal je vertellen waarom.

Als er iets  is waar ik echt moeite mee heb en ook ontzettend teleurgesteld en boos van kan worden is het wel religieuze opmerkingen – negatieve dooddoeners – die de genade in mensenlevens ontkrachten.

Verkeerde woorden die het geloof en de vreugde van mensen roven, daar moet ik gewoon heel erg diep van zuchten! (Jezus ook weleens trouwens Mar 8:12)

Woorden die vanuit een boos en koud hart komen, vol van verachting en zelfrechtvaardiging,  gewoon verschrikkelijk!

 

Je komt bijvoorbeeld net uit een geweldige bidstond, iedereen is positief, maar de Farizeeër  heeft het over “de verkeerde liederen die werden gezongen”.. en “de gemiste kansen..”

Een schrijfster die al honderd duizenden mensen gezegend heeft met haar geweldige boeken over het dagelijkse leven met God komt op televisie, maar deze personen weten wel een (uit zijn verband gerukte) tv moment te vinden om haar negatief af te schilderen, ja durven zelfs te zeggen dat ze waarschijnlijk geen eens een kind van God is..

Iemand komt tot Jezus en de schriftgeleerden zeggen: “ Ga maar eens kijken of het wel echt zo is..” “Je kunt niet zomaar kiezen voor Jezus, wie denk je wel dat je bent..dat is Gods  beslissing niet de jouwe”

Een ware man van God doet wonderen in de Naam van Jezus en geeft God alle eer.. al 20 Jaar dient hij nederig en oprecht de Heere, duizenden gaan volledig gezond heen…maar de Farizeeër heeft zijn woorden al klaar.. “Hij is vast occult” of  “Dat was alleen voor toen, die macht hadden alleen de Apostelen” “ Dan waren ze niet echt ziek, of het zijn schijnwonderen..”

Of deze die hoor je ook nog al eens vandaag de dag: “Wij zijn de ware kerk en onze leer is de enige waarachtige leer..”

Verschrikkelijk gewoon! Ik werd er vandaag woedend om, en dat mag je best weten, trouwens dat mag ook best hoor, je mag boos worden daar is niets mis mee!

De Bijbel zegt: “Word boos en zondig niet, de zon ga niet onder over uw boosheid..”(Efe 4:26)

 

Als je de liefde en genade van God werkelijk ontvangen hebt, kan en wil je zo gewoon niet zijn. We hebben allemaal weleens trekken van een Farizeeër bij tijd en wijlen (God verlosse ons daarvan) maar structureel het werk van God ontkrachtigen, afvallen en dwarsbomen is echt één van de ergste dingen die een mens kan doen.

Ik sprak vandaag even met God daarover en dacht echt: “hoe pak je dit aan? Hoe stopt men dit nu?”

In de Bijbel zien we hoe het toen ging.. sommigen veranderen nooit.. anderen werden de mond gesnoerd en anderen kwamen gelukkig tot bekering en inkeer.

Ik moest gelijk denken aan die keren dat ik in mijn Bijbel de teksten onderstreept had die te maken hadden met de Farizeeën.. elke keer als Jezus een wonder deed of iemand genas of wat voor bovennatuurlijks of prachtigs iets er ook gebeurde, stonden ze weer vooraan om te klagen, te zeuren, te vangen, te dwarsbomen en te haten.. Ze leken zo rechtvaardig en goed van buiten en waren het hoofd van “de kerk” van toen.. gerespecteerde mannen, maar wel medogenloos en hypocriet..

Vandaar dat ik dacht laat ik gewoon eens laten zien vanuit het Woord hoe ze toen opereerden en dan kan iedereen die dit leest de Farizeeërs veel beter (her)kennen. Ze zijn namelijk niet uitgestorven, nee ze zijn er vandaag net zoveel als toen, het zijn dezelfde satanische machten die nooit veranderd zijn, maar gewoon andere mensen in hun macht hebben.

Ze zijn vijanden van de Genade, tegen het werk van de Heilige Geest. Ze zijn tegen alles wat niet volgens hun denkpatronen gaat en volgens hun leer.

Religieuze leiders die altijd kritiek hadden op het mooie werk van God en het werk van de Heilige Geest stenigden de meest toegewijde discipel  Stefanus.

Hij kenmerkte ze erg goed toen hij tegen hen zei:

 

Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, u verzet u altijd tegen de Heilige Geest; zoals uw vaderen deden, zo doet u ook.

Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood die de komst van de Rechtvaardige aankondigden, van Wie u nu verraders en moordenaars geworden bent…“ (hand 7:51-52)

 

Vandaar deze teaching over de Farizeeërs “die apart gezet zijn” (vinden zich heiliger dan anderen) Sadduceeërs  “De rechtvaardigen” (Zelfrechtvaardig) en  Schrift- en Wetgeleerden.

De ene groep voelt zich exclusiever en heiliger dan de rest van de mensen en de Saduceeën vonden zich dus rechtvaardiger dan de rest van de mensen.. (Zie ook Jes 65:5)

Zoals ik al zei ontdekte ik zo`n tien jaar geleden tijdens het lezen van de evangeliën dat zo`n beetje bij iedere bovennatuurlijke actie van Jezus het volgende vers de Farizeeën en de Schriftgeleerden om het hoekje kwamen..

Hier een paar voor beelden, de rest van de teksten kan je dan opzoeken als je daar de tijd voor wilt nemen natuurlijk..

Mattheus: (12:13-14, 19:2-3, 14:36-15:1, 21:15)

En Jezus, Die hun geloof zag, zei tegen de verlamde: Zoon, heb goede moed, uw zonden zijn u vergeven.

En zie, sommigen van de schriftgeleerden zeiden bij zichzelf: Deze lastert God

 

 (Math 9:2-3)

 

33 En toen de demon uitgedreven was, sprak hij die niet had kunnen spreken. En de menigte verwonderde zich en zei: Er is nog nooit zoiets in Israël gezien!

34 Maar de Farizeeën zeiden: Hij drijft de demonen uit door de aanvoerder van de demonen.. (Math 9:33-34)

 

Markus (3:5-6, 6:56-7:1)

 

 En waar Hij ook kwam, in dorpen of steden of in gehuchten, daar legden ze de zieken op de markten en smeekten Hem of zij al was het maar de zoom van Zijn bovenkleed mochten aanraken; en allen die Hem aanraakten, werden gezond.. En bij Hem verzamelden zich de Farizeeën en sommigen van de schriftgeleerden, die uit Jeruzalem gekomen waren.. (Mar 6:56-7:1)

 

Lukas ( 5:20-21, 6:10-11, 7:29-30, 7:38-39, 15:1-2, 16:13-14, 19:38-39)

En heel het volk dat naar Hem luisterde, en de tollenaars die met de doop van Johannes gedoopt waren, rechtvaardigden God,

30 maar de Farizeeën en de wetgeleerden verwierpen het raadsbesluit van God met betrekking tot zichzelf, omdat ze niet door hem gedoopt wilden worden.. (Luk 7:29-30)

 

Al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij Hem om Hem te horen.

En de Farizeeën en de schriftgeleerden morden onder elkaar en zeiden: Deze Man ontvangt zondaars en eet met hen ..(Luk 15:1-2)

 

Johannes (1:23-24, 7:31-32, 11:45-47, 12:18-19)

 

Daarom ging de menigte Hem ook tegemoet, omdat zij gehoord had dat Hij dat teken gedaan had.

19 De Farizeeën dan zeiden tegen elkaar: U ziet dat u totaal niets bereikt! Zie, de hele wereld loopt achter Hem aan.. (Joh 12:18-19)

 

Handelingen (4:1-2, 6:8-9, 5:32-33)

 

En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af,

geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden..(Hand 4:1-2)

 

En Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk.

 En enigen van hen die behoorden tot de zogenoemde synagoge van de Libertijnen, van de Cyreneeërs, en van de Alexandrijnen en van hen die uit Cilicië en Asia afkomstig waren, stonden op en redetwistten met Stefanus ..(Hand 6:8-9)

 

 

Zie je het? Natuurlijk zie je het! Het is overduidelijk. De Bijbel laat het heel goed zien, en er is vandaag de dag NIETS veranderd.

 

Zelfs die lieve en oprechte Corrie Ten Boom werd op de korrel genomen. Nadat ze zo geleden had in een concentratie-kamp en haar vervolgers vergeven had en de liefde preekte, zelf toen nog waren er mensen die haar bekritiseerden en aanvielen, onbegrijpelijk!

 

Ik hoorde eens een Amerikaanse prediker zeggen: The Pharisees, Sadducees, Wouldn`t sees  and Couldn`t sees..

 

(konden het niet zieners, wilden het niet zieners..)

 

 

 

Ook dat klopt als een bus.. want ik onderzocht dat ook eens in het Woord..

 

Zelfs dit deed de Farizeeën niet buigen voor Jezus.. is het niet onbegrijpelijk?

 

 • Judas brengt geld terug.. (Math 27:3-5)
 • 3 uur duisternis.. (27:45)
 • Voorhangsel gescheurd & Aardbeving.. ( Math 27:51)
 • Graven open en heiligen door de stad.. ( Math 27: 52-53)
 • Weer een aardbeving en de Steen weggerold ..(Math 28:2)
 • Wachters komen terug met verhaal ze kopen het af..(Math 28:11-15)
 • Uitstorting Heilige Geest.. (Hand 2)
 • Kreupele genezen.. (Hand 3)
 • Wonderlijk uit de gevangenis.. ( Hand 5)
 • Gezicht van Stefanus als een Engel

 

Ik vond het zo vreemd dat ze met de vingers in de oren naar Stefanus toe renden en hem stenigden terwijl hij daarvoor het gelaat van een engel had toen hij voor de (kerke) raad stond (Hand 6:15)

 

Ze zijn medogenloos, blind, keihard en soms zelfs hopeloos en voor eeuwig verloren, wat er ook zou gebeuren! De Heere Zelf was er niet toe in staat sommigen van hen te overtuigen, laat staan redden..

 

Lees Matheüs 23 maar eens of Lukas 11 dan zie je wat Hij van ze zegt..

 

In 1840 met de Opwekking in Bunschoten gaf de Hervormde Staatskerk de opdracht aan het leger om hard in te grijpen.. Vrouwen werden met speren gestoken en kinderen geslagen, omdat zij Gods Geest ontvangen hadden..

 

In 1749 in Nijkerk was het de kerkeraad die de opwekking stopte..

 

In 1905 in Wales was het een Religieuze geest die de Opwekking van Wales stopte.. zij nam Evan Roberts in huis om hem te “helpen” hij heeft daarna nooit meer gepreekt..

 

Religie (leringen en geboden van mensen en demonen) is de grootste vijand van het evangelie!

 

Pas op voor hun valse profetie en de omgang met hen..

 

Wacht U voor het zuurdesem van de Farizeeën zei Jezus.. het welke is hypocrisie (doen alsof, acteren) niet “echt” zijn dus.. (Math 16:6, Luk 12:1)

 

 Laat hen gaan; het zijn blinde geleiders van blinden. Als nu een blinde een blinde geleidt, zullen zij beiden in een kuil vallen. (Math 15:14)

 

Als laatste nog wat karaktereigenschappen en kenmerken van de Farizeeën en Schriftgeleerden:

 • Hebben lange schijn gebeden (Math 23:14)
 • Willen de voornaamste zijn en de beste plaats hebben (Math 23:6)
 • Zelfrechtvaardig (Luk 18:9)
 • Geldgierig (Luk 16:14)
 • Hypocriet (Math 23)
 • Zeer ontevreden (Math 21:15, Hand 4:2)
 • Vol verachting naar anderen, zeer arrogant (Luk 18:9)
 • Leggen zware lasten op anderen die ze zelf niet aanraken (Math 23:4)
 • Bestelen als het moet zelfs weduwen (Math 23:14)
 • Sluiten het konikrijk voor anderen (Math 23:13)
 • Muggezifters (Math 23:24)
 • Schijnheilig en uiterlijk rechtvaardig, maar inwendig doortrapt (Math 23:27-28)
 • Beroven van waarheid en kennis (Luk 11:52)
 • Niets is hen rein en goed (Luk 11:41, tit 1:15)

 

Nogmaals als we niet uitkijken doen we af en toe dezelfde dingen, en als we niet waakzaam blijven kunnen we ook blind en misleid worden en van de genade vervallen in een wettisch leven..

Enkel en alleen uit genade kunnen we worden zoals onze Meester, laten we bidden dat we bewaard worden om anderen te veroordelen en dat we meer en meer tot volwassenheid mogen komen, vol van genade en waarheid, doende wat Hij deed (Luk 6:40) in nederigheid en liefde tot de Vader!

 

Hoop dat het diegenen die lezen tot zegen mag zijn.

 

Liefs Peter Duijst