De Misleiding van Godsdienstigheid

De Misleiding van Godsdienstigheid

Ik hoop dat dit het begin is van een hele reeks mooie Bijbelstudies en dat het bijzonder gezegend mag worden. Het zou geweldig zijn om de ware openbaring van het Woord te mogen doorgeven. De Paulus Brieven, de Evangeliën, Openbaring en de schatten van het Oude verbond alles kan langs komen. Ik bid dat de Heer het zegent en dat de uitwerking zal zijn: Vurige Liefde tot God en tot allen, met alle wijsheid en geestelijk inzicht in de kracht en blijdschap van de Heilige Geest!

Mijn verlangen en gebed is om “Samen door de Bijbel” als een tool te gebruiken om velen tot zegen te zijn en tot helpende hand in het lezen van de Bijbel met als uiteindelijke doel: De Heerlijke Gemeente, De Bruid en de Stad vervuld van de Heerlijkheid van God.

We hebben elkaar zo hard nodig, zo hard dat God Zijn eeuwige Plan niet kan volbrengen als wij ervoor kiezen de ander te verlaten of te verachten, het hele Lichaam is van node.

We praten er vaak theoretisch over en stellen het als ideaal, maar Paulus zijn grote gebedsstrijd was exact gericht op die eenheid!

Zie hier de Parel uit Kolossenzen , dit is waar de Apostel Paulus voor streed naar de werking van God die machtig in hem werkte!

(Kol 1:28-2:3)

Hem verkondigen wij, terwijl we ieder mens terechtwijzen, en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus.

Daarvoor span ik me ook in en strijd ik, overeenkomstig Zijn werking, die met kracht in mij werkzaam is.

Want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u en voor hen die in Laodicea zijn, alsook voor zo velen die mij nooit in levenden lijve hebben gezien,

opdat hun harten vertroost mogen worden, en samengevoegd in de liefde, zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te leren kennen van God, en van de Vader en van Christus,

in Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn.

Deze eerste “Les” gaat over de Ware Godsdienst & Vrome Godsdienst.

Geest & Vlees

Rechtvaardigheid uit het geloof & Eigen gerechtigheid,

Oude & Nieuwe Mens

Saulus & Paulus

Onderbouwende Teksten zijn:

 • Phil 3:2-8
 • Jes 58 1-14

Vandaag werd ik wakker met de “drive” God te dienen, door veel bijbel te lezen en van alles te doen terwijl het vandaag gewoon “Papa-dag” is..

Ik moest het letterlijk van mezelf afschudden in gebed want ik wist dat het niet de liefelijke Stem was en ook mijn gezonde verstand zei, Je bent vandaag vader, dat is je goddelijke taak..

Het zeer corrupte en vleselijke denken van een mens kan heel godsdienstig zijn, dat lijkt goed en zuiver en zelfs prijzenswaardig, maar het is religieus, hard, koud, zondig en zelfs duivels (Rom 8:5-7, Jak 3:15)

Ik bad “Vader maak me toch los van de gedachten en de gebondenheid U te “dienen” en bezig te zijn met de “dingen van God” zonder relatie, liefde, genade en gemeenschap. Dit gevoelen (pushende gevoel) is niet uit Hem die u roept zegt de Bijbel (Gal 5:8) dit is zonder vrijheid, dit is slavernij!

Mijn zoontje wil graag met Papa spelen, en met Papa lachen, maar het zoontje moet dan inzien dat Papa het te druk heeft met “openbaring verkrijgen” en “groeien in geloof” Papa zijn natuurlijke denken en oude mens willen namelijk alleen doen wat zij zelf willen, DE WIL VAN HET VLEES EN DE GEDACHTEN (EFE 2:3)

En die 2 zijn altijd op zichzelf gericht op “IK”! Ze zijn één met het kwaad, vol van zonde en corruptie!

De vijand komt als een engel des lichts en door het gebod (de wet, de bijbel) verleid hij ons (rom 7:11) Satan is de personificatie van de ZONDE.. “als je dit doet en dit laat dan word je als God en is God behaagt” dat klinkt heel erg aannemelijk is het niet? Maar de boze weet dat wij krachteloos zijn en het onmogelijk kunnen… dat is de misleiding.. (Rom 7:5,14)

De oude mens heeft geen bestaansrecht meer.. toch wil de boze die oude mens repareren en hij coached en bemoedigd ons om God te dienen… “Je moet wel groeien” “Doe je best dan krijg je een groot geloof” “wil je de zegen? Dien dan God! Houdt de wet! Dat zegt God toch in de Bijbel??” Dat is wat zij scanderen van binnen, dit is hoe Paulus was voordat hij Jezus ontmoette..

Kijk maar eens heel goed wat één van de meest ijverige en “godzaligste” man van vroeger zegt.. Paulus die eerst Saulus was..

Fil 3:2-8

Want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de Geest dienen en in Christus Jezus roemen en NIET op het vlees vertrouwen.

Hoewel ik reden heb om ook op het VLEES te vertrouwen; als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het VLEES, ik nog meer:

 • besneden op de achtste dag (gedoopt als kind)
 • uit het geslacht van Israël (een Jood, een kerkganger)
 • van de stam Benjamin (beste afkomst, een uitverkorene)
 • een Hebreeër uit de Hebreeën (Professor, Doctor, Meester. Prof.dr.mr.ir.)
 • wat de wet betreft een Farizeeër (Perfecte Bijbelkennis)
 • wat ijver betreft een vervolger van de gemeente (Hard werken en je best doen voor God)
 • wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. (“foutloos” , “heilig” en “zonder zonden “)

Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus’ wil als SCHADE beschouwd.

Ja, beslist, ik beschouw ook alles als SCHADE vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om Wie ik dat alles als SCHADE ervaren heb. En ik beschouw het als VUILIGHEID, opdat ik Christus mag winnen, (Fil 3:2-8)

Zie je het? Als we ons eigen Ik volgen is het altijd SCHADE EN VUILIGHEID! Daarom moest de profeet Jesaja schrijven “ROEP LUIDKEELS EN VERHEF UW STEM ALS EEN BAZUIN!”(Jes 58:1-2)

Omdat het “IK” altijd fout zit, we zijn van nature zo doortrapt en corrupt. Onze oude natuur die gevoed en geregeerd word door Satan zelf is zo listig dat hij zichzelf voordoet als een vriend die je helpt om als God te worden door je best te doen en hard te werken voor God.. Liefdeloos sist hij “lees je bijbel” “zondig niet” hij verdraaid de goede dingen en brengt ze op ons pad net als vroeger bij Paulus. Alles lijkt goed, maar het is zonder LIEFDESRELATIE MET JEZUS, zonder de Heilige Geest en zonder de Genade.. het is manipulatie, maar heel erg moeilijk te herkennen…

Paulus blonk uit in wat hij deed, maar was zo misleid dat hij de grootse vervolger van de Gemeente was zonder het zelf te beseffen.. als hij zijn farizeeër status zou loslaten zou dat toen in zijn ogen GROOT VERLIES EN SCHADE GEWEEST ZIJN..

Maar nadat hij tot inkeer en bekering en geloof in Christus gekomen was, zegt hij dat hij God dient in de(menselijke) geest waar de Geest van God woont (1 Cor 6:17)

Daar in de Geest ziet hij het TEGENOVERGESTELDE! Heere open onze ogen!

Wat een misleiding om te denken dat we Christus zullen winnen en kennen door de bijbel te bestuderen, niet te zondigen Je uiterste best te doen voor God! We kunnen alle menselijke competenties hebben die er zijn, het is en blijft VLEES! Het is en blijft zondig! Dit is één van de grootste moeilijkheden in het christelijke leven, dit is een val waar we allemaal heel gemakkelijk in vallen, maar bedenk goed het is VUILNIS en het is juist SCHADE en het weerhoudt ons om JEZUS TE WINNEN EN TE KENNEN! Hoe doortrapt is het vleselijke denken, hoe corrupt de oude mens en hoe listig de vijand! We worden dagelijks zeer sterk aangespoord om in het VLEES God te dienen, het lijkt echt heel erg aannemelijk maar het baart slavernij en het berooft je van de zegen en het is “IK” gericht. Je kinderen, je vrouw en je vrienden lijden eronder als je je zo om de tuin laat leiden..

Mijn denken verzette zich vanmorgen en concludeerde nors: “maar dan zet je God niet op de 1e plaats” en “hoe word je dan ooit een man van God” HAHAAHAHHAHAHAHA wat een dwaasheid!

Het vleselijke denken concludeert dus als we God volgen en liefhebben en “vader” zijn de Heere niet tot ons kan spreken en dat we niet kunnen groeien en op God kunnen gaan lijken.. het vlees en de oude natuur verkrampt zich als het niet om hemzelf gaat en ziet alles wat niet met ego in verband staat als “VERLIES EN SCHADE” (laten we een paar keer heel hard lachen) wat een leugen! Verlies en schade? Dat is precies wat het is ja! het is verlies en schade!!

Gods Geest en Zijn Genade doen je verliefd worden op Hem en willen graag Zijn Leven en Liefde uitdelen naar de mensen om ons heen..Hij leeft Zijn leven in ons!

Dan zie je die stralende dankbare vader ineens lachen met zijn kind en aandacht hebben voor zijn vrouw, is hij gegroeid? REKEN MAAR! Want Christus leefde vandaag in hem en de genade en de liefde doen ons groeien en opwassen, Zijn Stem doet ons geloof groeien (Rom 10:17)

1 Cor 8:1

De kennis maakt opgeblazen, maar DE LIEFDE BOUWT OP!

Dit is precies waar de Profeet het over heeft in Jes 58.

Laten we eens goed lezen wat er staat?

Jes 58:1-2

Roep luidkeels, houd u niet in, verhef uw stem als een bazuin, verkondig Mijn volk hun OVERTREDING en het huis van Jakob hun ZONDEN. ..

HOEWEL zij Mij dag aan dag zoeken.. en VREUGDE vinden in de kennis van Mijn wegen,

als een volk dat gerechtigheid doet en het recht van zijn God niet verlaat,

VRAGEN zij Mij om rechtvaardige oordelen. ..

Zij vinden er vreugde in om tot God te naderen..”

Er lijkt hier helemaal geen sprake van zonde te zijn, ze zoeken de Heere..

Ze vinden vreugde in “Zijn wegen”…

Ze doen “gerechtigheid”

Ze verlaten het “recht” niet

Bidden tot God om “recht”te doen

Zij vinden vreugde om tot God te “naderen”

Toch is er iets goed mis zegt de Heer.. wat dan? Dit zijn toch geen heidenen? Dit zijn kerkgangers met een honger en passie voor de dingen van God. Ze hebben een ijver, ze lezen hun bijbel, ze “zondigen” niet.. hoe kan dit nou toch zonde genoemd worden??

Laten we verder lezen..

terwijl zij zeggen: Waarom vasten wij, als U het toch niet ziet,

waarom kwellen wij onze ziel, als U het toch niet weet?

Zie, op uw vastendag ZOEKT U UW EIGEN WENS..

EN BEULT U AL UW ARBEIDERS AF..

Zie, u vast om te twisten en ruzie te maken

en om GODDELOOS met de vuist te slaan.

Om uw stem te laten horen in de hoogte. (afeisen van God voor eigen doelen en naar eigen inzicht)

Is dit niet het vasten dat Ik verkies:

 • dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt,
 • dat u de banden van het juk ontbindt,
 • dat u de onderdrukten vrij laat heengaan
 • en dat u elk juk breekt?
 • Is het niet dit, dat u uw brood deelt met wie honger lijdt,
 • en de ellendige ontheemden een thuis biedt,
 • dat, als u een naakte ziet, u hem kleedt,
 • en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt?
 • Als u het juk uit uw midden wegdoet,
 • het uitsteken van de vinger en het uitspreken van ongerechtigheid;
 • als u uw hart opent voor de hongerigen,
 • en de verdrukte ziel verzadigt,

opdat de HEERE geheiligd wordt

die geëerd moet worden –

indien u die eert door niet uw EIGEN WEGEN te volgen,

niet uw EIGEN WENSEN zoekt of daarover een woord spreekt, (EIGEN WOORDEN)

dan zult u vreugde scheppen in de HEERE,

De zonden waren ondanks de dingen in vers 1 en 2 dus:

 • Ik gericht zijn
 • Goddeloosheid
 • Jukken op mensen leggen
 • Meedogenloos zijn
 • Niet gastvrij
 • Niet vrijgevig
 • Niet barmhartig
 • Roddelen en oordelen
 • Eigen WEGEN< WENSEN< WOORDEN

Nou dat is nogal een lijst, deze dingen zouden volgens de Bijbel als een bazuin gepreekt moeten worden! Zie het al voor je? Wat zou de reactie zijn van de meesten van ons?

Het gaat hier over SCHIJNVROOMHEID” zelfrechtvaardiging.. (Jak 4:2-3)

Zie je het al? Het is allemaal goed bedoeld, en lijkt zo heilig en nobel en goed, maar het is allemaal “IK “ het is “VLEES”..

Mijn lieve zoontje heeft een vader nodig die met hem lacht en speelt en die de volle 100% liefde en aandacht geeft! Ik moet MIJZELF en “IK” aan de kant zetten, niet alleen de hoererende en vloekende “IK” maar ook de godsdienstige en zoekende en God najagende “IK” ..

De liefde zoekt namelijk zichzelf niet..

Maar als je het niet helemaal overtuigd bent…

Kijk eens wat er gebeurt met mensen als ze zich bekeren van de ” ik gerichte “zonden in Jes 58, wat een beloften!

 • Openbaring
 • Genezing
 • Ware gerechtigheid
 • Gods heerlijke Tegenwoordigheid
 • Gebedsverhoring
 • Goddelijke visie en wijsheid
 • Gods leiding
 • Gods voorziening in onmogelijke situaties
 • Een gewaterde hof van zegen voor een ander
 • Een rivier van vrede en vreugde en leven
 • Een overwinnaar en een hersteller van de Stad
 • En lees vers 14 zelf maar… groot gezag en verzadiging en verlustiging in Hem

Hier verlangen we allemaal naar, we zoeken het en bidden erom en vragen ernaar, maar kijk uit voor de val, zoek de Heere, zoek de ander, doe alleen wat de Heere zegt en wees niet wijs in eigen ogen anders word je misleid en dien je God in het VLEES en niet in de GEEST!

Heel veel zegen en liefs,

Peter Duijst

Ps. Ik vind reacties en feedback erg prettig.

Als er onderwerpen of dingen zijn waar verlangen of vraag naar is… of als er vragen zijn..

Let me know.. ik heb 3 dagen per week gekregen om te dienen in de wijngaard dus wie weet kan ik je tot zegen zijn.