Mattheus: Het Evangelie van het Koninkrijk

Mattheus: Het Evangelie van het Koninkrijk

Ook wel genoemd “Het Evangelie van De Koning en Zijn Koninkrijk”

Doel: Het Koninklijke aspect van de Zaligmaker te bewijzen en het Koninkrijk der Hemelen te initialiseren, op te

starten.

Schrijver: Mattheüs ook wel Levi de tollenaar genoemd(luk 5:27)

Aan: De Joden en de Christenen.

Sleutelverzen: Mattheüs 6:33 & 17:9

Het is onmogelijk om zonder opstandingskracht om aan de eisen van het koninkrijk der Hemelen te voldoen!

(Denk aan Petrus en zijn verloochening en Petrus die vrijmoedig voor het Sanhedrin staat!)

 

Het Matthëus evangelie is een uniek evangelie, het bevat als enige van de 4 Evangeliën:

  •  “Het bruiloftskleed” (hoofdstuk 22)
  •  “de wijze en de dwaze maagden” (hoofdstuk 25)

 

 

 

 

 

Er word gezegd dat Mattheus de Naam van God niet wilde gebruiken zoals de Joden de Naam van JHWH niet

volledig uitspreken omdat zij die Naam te heilig vinden. En daarom staat er “Koninkrijk der Hemelen” in plaats

van “Koninkrijk van God” dit is absolute onzin want in het boek Mattheus komt “Koninkrijk van God” 5x voor en

er is een wezenlijk verschil tussen deze twee. Dat is èèn vd geheimen van het Koninkrijk..

 

Mattheus:

Begint met geslachtsregister van de Koninklijke lijn. (Hoofdstuk 1)

De wijzen bevestigen Zijn Koningschap door de grote ster te volgen en Hem te aanbidden. (Hoofdstuk 2)

Satan probeert door Herodes het zaad te doden (Denk aan hoe hij via Kaïn, Farao, het zaad vervolgd)

Bevestiging als Zoon en beproeving(3+4) Begin bediening en aanstelling discipelen(4)

 

Bergrede: De nieuwe wet van het Koninkrijk der Hemelen.

  • 5): Goddelijke Karaktereigenschappen vereist tot het beërven van het Koninkrijk der Hemelen (niet de

redding, die is door genade en geloof)

Dit kan men ontvangen door vragend gebed, bid en U zal gegeven worden.(1e sleutel in Math 7:7-8)

  • 6):Zelfverloochening met waarachtige motieven vereist om het te vinden!

Dit word bewerkt door zoekend gebed.(2e sleutel in Math 7:7-8)

 

Een ware innerlijke rechtvaardige wandel is vereist voor het Koninkrijk der Hemelen (6:33, 7:21-24) dat uit zich in

bidden, vasten en geven maar met een oprecht hart en motief, niet voor de mensen maar voor God.

(Zie ook Math 12:37, Math 18:35.)

 

Daarom hadden de Farizeeën ook zo`n hekel aan de Here Jezus omdat Hij hun uiterlijke schijn doorbrak en hun liet

zien dat ze van binnen door en door slecht waren.

  •  7): Volharding, Liefde en Gehoorzaamheid is vereist om binnen te komen in het Koninkrijk der Hemelen.                                                                                                                                                                                                          

Aanhoudend kloppend gebed is vereist (3e sleutel Math 7:7-8)

 

Om “de nauwe poort” en “de smalle weg” te vinden en te blijven bewandelen, is een vragend, zoekend en

kloppend gebedsleven nodig, wie Zijn Woorden doet (5-7) doet de wil van Diegene die in de Hemel is. De Heere

zegt dat slechts weinigen deze weg zullen vinden.

 

Ik kan je zeggen dat we erg bevoorrecht zijn dit te horen want aan velen is dit geheimenis niet

gegeven, slechts een kleine kudde (luk 12:32) sinds 1830 hebben een aantal broeders door nauwgezet te zoeken

deze waarheden herontdekt.

 

Nogmaals! Matthëus is een Evangelie over rechtvaardigheid en is voor ver gevorderden.

Het wandelen in totale liefde en overgave kost tijd en is alleen te bereiken in de kracht van de opstanding, door

de bemoediging en kracht van de Heilige Geest met overvloedige genade verkregen door Jezus offer. God wil je

eerst leren ontvangen en je doen groeien in genade! Vandaar dat het sleutelvers de bange discipelen (17:6)

waarschuwt dit niet te preken totdat de Heer is opgestaan.(17:5-9) daarna als we sterk wortelen in Zijn liefde

volgt een volledige overgave en discipelschap met een levenswandel die overeen komt met de Bergrede.

Gelijkenis op de Berg: Petrus(Wet) Jakobus(Plaats innemen) en Johannes(Genade)..

Elia(Profeten)…Mozes(Wet).. Christus oneindig veel groter “Hoort Hem”. (Math 17:5-9)

 

8) Ook laat Matheüs zien dat Jezus als Koning autoriteit heeft over de zee en de wind, de demonen en het

gezag heeft om de zonden te vergeven en de ziekten te genezen Mattheüs 9:6 (Het is dezelfde wortel)

Daarom worden zonden en ziekten ook heel vaak samen genoemd in de Bijbel. Zie ook ( Joh 5:14, Jer 17:14,

Psa 103:3, Jes 53:4-5, Hand 4:10+12, 1 Cor 11:30-32, Jak 5:16)

 

  • 10) De geheimen van het Koninkrijk der hemelen.(Math 13:1-52)

 

Mattheüs laat ons ook veel zien over de afwijzing van Jezus als Koning(12:1-27:66) door het Joodse volk, de

Heidenen, Zijn eigen familie, Zijn vrienden (Judas) en de discipelen.

Hoofdstukken 18-20 gaan over onze relaties met betrekking tot de Heere en de wereld en de andere gelovigen.

Dit is ook een vereiste om het Koninkrijk der Hemelen (rijkelijk) binnen te gaan. Jezus waarschuwt en leert ons af

te rekenen met trots, hoogmoed, verachting, verleiding, lust en rijkdom.

Hoofdstukken 21-23 zijn gelijkenissen en waarschuwingen vooral voor de Joden, maar ook voor ons. In

hoofdstuk 22 doen de genodigden van het bruiloftsfeest lichtzinnig over de uitnodiging( 22:5 ) en zijn ze drukker

met hun werk en hun zaak en hun vrouw dan met de Heer. Dit is duidelijk een voorbeeld dat Jezus ons alles wil

zijn en we een gekruisigd leven moeten leiden. Hij gaf alles op voor ons, Hij zei: “Wie vader of moeder of dochter

of zoon liefheeft boven Mij is Mij niet waardig”

Daarom spreekt de Heere Jezus in Mattheüs en in de andere evangeliën telkens die woorden:

“Wie zijn eigen (zielse) leven liefheeft zal het verliezen, maar wie zijn (zielse) leven verliest om Mijnentwil zal het

behouden” (Math 10:39, 16:25, Markus 8:35-36, Lukas 14:27,33, Joh 12:25)

Dit is ons ziele leven “Ik wil” mijn eigen zin.. “Ik denk” dat dit het beste is… “Ik voel” me gekwetst en daarom doe

ik zus of zo… Dat moet door zelfverloochening en kruisiging heen dan wandelen we in de weg der Heerlijkheid

en Glorie, dat is de weg van het kruis, God heeft daar overvloedige genade en kracht voor beschikbaar gesteld.

Sterker nog de Heere Zelf in ons zal dat voor ons dragen, het is wel een pijnlijk wilsbesluit om je vijand te

vergeven, maar Hij zal het voor je doen en de heerlijkheid en vreugde daarna is onbeschrijflijk, vervuld met

vreugde zul je zijn! Madame Guyon zei: “God geeft ons het kruis en het kruis geeft ons God.

Dat is de boodschap van dit evangelie van het Koninkrijk die gesterkt moet worden door het evangelie der

Genade Gods (Hand 20:24) Het evangelie der Genade Gods richt zich op de verlossing, de vergeving van zonden

en het eeuwige leven, die van het evangelie van het Koninkrijk richt zich op de heerschappij van Jezus Christus in

ons leven en de hemelse regering. Dit is discipelschap en de volle behoudenis.

  • We zijn verlost eens en voor altijd door genade, dit is eeuwig en altoos en kan niet te niet gedaan worden. (Joh

10:28, 1 Joh 2:19, 2 Tim 2:11, 1 Petr 1:23-25, Hebr 10:10-18)

  • We worden verlost dagelijks en door moeilijkheden en verdrukkingen heen (2 Thes 1:4-5, Hebr 10:39, 1 Cor

15:1-2, Fil 1:6, Fil 2:12-13, Hebr 7:25)

  • We zullen verlost worden van ons lichaam (Efe 1:14, Rom 8:23, Fil 3:21)

 

We zullen als christen geoordeeld worden naar onze werken.(1 cor 3:10-15, 2 cor 5:9-11, rom 14:12)

Wie de Heere liefhebben en de wereld de rug toe keren zullen juigen in die dag!

Die dag heeft namelijk een geweldige feestelijke kant met huldiging, overwinning, beloning en de rijke ingang

in het koninkrijk van God.(2 Petr 1:11)

Maar kan ook een ernstige kant hebben als we onze talenten begraven en er maar op los leven en onze

mede-broeders en zusters slaan en belasteren of niet vergeven. dan zal de Heer ons moeten richten en tuchtigen

in plaats van belonen. We missen dan de erfenis van het Koninkrijk (1 cor 6:9, Efe 5:5, Gal 5:21)

We kunnen hiervoor tot schaamte gesteld worden, klein geheten worden het koninkrijk der Hemelen, of zelfs

buiten het koninkrijk geworpen worden.

In Corinthe zegt Paulus dat we schade aan onze ziel kunnen lijden,

maar zelf wel behouden worden, doch als door vuur heen, dat klinkt niet als een overwinning! (1 cor 3:10-15)

Het gaat hier dus niet over de redding uit genade die de Heere Jezus aan het kruis heeft bewerkt voor ons, maar

de redding van ons natuurlijke zielse leven, die het kruis door ons heen moet bereiken! (2 tim 2:11-12.)

 

Dit zijn best moeilijk te begrijpen zaken, De Heere vraagt ons straks wat we met onze talenten gedaan

hebben(25:14) en zal ons rechtvaardigen of oordelen op onze “woorden” (12:37)“werken”(25:19)

“Broederliefde”(5:22) “vergeving”(18:35)

 

Mattheüs 24 is erg diep en is in 3 porties verdeeld.

Dit is nu niet het moment om daar heel diep op in te gaan, maar de boodschappen daarna zijn duidelijk.

Vanaf Mattheüs 24:32-25:30 vinden we het woord “waakzaamheid” en “gereedheid”en de “getrouwe

dienstknecht”en de “zorgvuldige dienstknecht” dit zegt genoeg.

We worden gezegd waakzaam te zijn bij de terugkomst van de Heere, diegenen die waakzaam en gereed zijn missen het Bruiloftsfeest niet!

De getrouwe en zorgvuldige dienstknecht beërft steden en gaat in tot de “vreugde des Heeren.”

Waakzaamheid is voor de vroege opname. Trouw en zorgvuldigheid is voor de beloning.

We moeten goed begrijpen dat het hier om een ander oordeel gaat dan we gewend zijn. Geen oordeel van

verlossing of verdoemenis maar van onze werken. De prijzen en beloningen en kronen die te winnen zijn:

*Kroon van de Vreugde (Dan. 12:3 en phil 4:1/1 thes 2:19) Anderen bij Jezus brengen of verder brengen in hun

geestelijke leven.

*Kroon der Gerechtigheid (2 tim 4:8) Volharden in Gerechtigheid.

*Kroon van het Leven (Opb 2:10, Jak 1:12) Trouw in de verzoeking en tot in de dood.

*Kroon van de Heerlijkheid (1 Pet. 5:4, Fil 4:1, 1 Thes. 2:19-20) Voor de trouwe herders.

*De onvergankelijke Kroon (1 Cor 9:25) Het volledig navolgen van de Heere en de race uitlopen.

 

Het gaat er voornamelijk om in Mattheus dat de Heere Jezus die jou en mijn Redder is ook je Koning en je Heere wordt! We mogen daar in groeien en we bidden en verlangen dat dat voor een ieder werkelijkheid mag worden!