Outline Markus evangelie.

Outline Markus evangelie.

Doel: Het dienende aspect van de Zaligmaker te bewijzen.

Schrijver: Johannes Markus, hoogst waarschijnlijk gedicteerd door Petrus.

Aan: De heidenen, voornamelijk de Romeinen.

Tijd: A.D. 67-70, Markus 13:2 lijkt voor de vernietiging van de Tempel in het jaar A.D. 70 geschreven te zijn.

Sleutelvers: Markus 10:45 ‘Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen.’

We zien in Markus geen geslachtsregister omdat een slaaf dat nou eenmaal niet had, in Mattheüs, zien we de Koninklijke geslachtslijn, in Lukas de menselijke geslachtslijn en in Johannes de Goddelijke. In het Markus evangelie lezen we daar niets van, dat was ook niet belangrijk als men immers een slaaf was.

Ook spreekt Jezus veel minder in dit evangelie en werkt Hij veel meer, weer een teken van een slaaf of een dienstknecht. Nog een gegeven is dat dit evangelie zich voornamelijk in Galilea afspeelt en in Nazareth, dat waren de achterbuurten in die tijd, verachte plaatsen, in Judea en Jeruzalem woonden de aanzienlijken en de hooggeëerden, opnieuw een teken van dienen en de minste zijn.

Kijk ook eens hoeveel van de 16 hoofdstukken er met het woordje “En” beginnen, het is een aaneenschakeling van actie, bediening, wonderwerken. Denk ook aan Paulus (1 Cor 15:10)

Er word in geen enkel evangelie zoveel historische feiten weergegeven als in Markus. En dan dus voornamelijk de daden van de Heer, zoals van een dienstknecht wordt verwacht.

Trouwens als we het Evangelie in een notendop willen lezen zie : Handelingen 10:36-42.

We tellen tal van wonderen en tekenen in het Markus evangelie, meer dan twintig! Het zijn ook “tekenen” die een geestelijke betekenis hebben, zoals bijv. de 12 jaren van bloed vloeiingen van de vrouw en het 12 jarige dochtertje van Jaïrus. (Markus 5) Of de blinde man in Betsaïda (Markus 8:22-26) die de mensen als bomen zag, dit spreekt ook van geestelijke blindheid.

Daar zit meer in en achter, vraag de Heer om openbaring en twee of meer ondersteunende teksten. Maar alles op zijn tijd, als je Markus nog nooit gelezen hebt of weinig gelezen, geniet dan eerst van het verhaal voordat je begint te spitten.

De betekenis van de wonderbare spijziging kon niet verstaan worden door de discipelen vanwege “hardheid van harten”. (Markus 6:52) Ook bij de 2e wonderbare spijziging verstaan ze nog steeds niet, wederom zegt de Heer (Markus 8:17) iets over hun harde hart.

Ons hart word zacht door quality-time met de Heilige Geest door te brengen. (Lukas 8:6) Ontspannen worship-muziek luisteren, (stil) gebed, lofprijs of dankzegging, bijbel lezen en/of gewoon heerlijk wandelen, maar wel met een hart gericht op de Heer. En dan te letten op de wonderen en tekenen zodat we ze verstaan (Markus 6:49-52) zijn zeer waardevolle sleutels!

Ooit vroegen mensen aan Smith Wigglesworth (een Engelse prediker met een groot geloof in het Woord en heel erg veel genezings-wonderen in zijn leven) wat is een goed boek over genezing? Zijn antwoord was: Matthew, Mark, Luke and John!

De vier evangeliën zijn de enige echte ware beschrijvingen van de Persoon Jezus Christus die door Zijn vrienden, broers en discipelen zijn opgeschreven. De waarde daarvan is onbeschrijflijk. Lees dagelijks in de schriften en bid en zie wat er gebeurt als je het zaad van het Woord in je laat groeien, dan word je door de Geest en het geloof net als het Woord, net als Jezus (Joh 14:12, 1 Joh 2:6) en zal niets je onmogelijk zijn zegt Jezus zelf! (Markus 9:23, 11:23-24)

In Markus werpt Jezus ook heel veel demonen uit, de eerste eeuwen na Christus deden alle gelovigen dat, zoals er ook in Markus 16 :15-18 staat. Daarna deden alleen de bisschoppen het (het werd exclusief). Vandaag de dag zijn de meeste christenen onwetend op het gebied van demonen en zelfs misleid en of bang van demonen, dat zou natuurlijk andersom moeten zijn! Vaak word er meer gespeculeerd en gediscussieerd net als in Mattheus 17 en Markus 9 dan gewoon gedaan! De discipelen hadden de macht gekregen maar konden de demon toch niet uitdrijven.

Gewoon doen wat er staat in de bijbel (Jak 1:22) brengt de kracht van God in werking, wel moeten we ons altijd door de Geest laten leiden. Je kunt ook vragen aan de Heer om mensen op je pad te brengen die verlossing, genezing of bevrijding nodig hebben, je zult zien dat Hij ze op je pad brengt, dan weet je ook direct dat het Zijn wil is dat die mensen verlost, bevrijd en genezen worden.

Er zijn situaties van (tijdelijke) beproeving en tuchtiging (1 cor 10:13, 1 Petr 1:7,  1 Cor 11:30-32, 1 Cor 10) maar Gods doel en wil is altijd verlossen, helen, zegenen en bevrijden, dat is wie Hij is! De Verlosser, De Bevrijder, De Barmhartige Vader en de Heere onze Heelmeester. Hij plaagt en verdrukt de mensenkinderen niet van harte (Klaagl 3:31-33) en heeft als doel na de test of tuchtiging te verrijken en overvloedig te zegenen. (Jes 12:1-3, Psa 34:20, Psa 103:3, Job 36:7-15, Psa 66:12) Soms kan een ziekte ons veel dichter bij God brengen en ons louteren, maar als dat punt eenmaal bereikt is geeft de bijbel gewoon een opdracht. (Jak 5:14-16) God is niet schizofreen en aan de kant van de zegeningen staat de gezondheid en bij de vloeken staan de ziekten! (Deut 28) We disciplineren onze kinderen niet graag denk ik zo, maar soms kan het niet anders (Psa 89:31-34) als onze kinderen zich dan beteren of bekeren zal de discipline wel direct moeten stoppen en zal er vertroosting, bemoediging en herstel plaatsvinden, anders is het misbruik en liefdeloos en onrechtvaardig. Ook bidden we niet om ziekten om die te krijgen als zegen en vinden we het heel gewoon de dokter te bezoeken, dat doe je niet om ziek te blijven. Laten we God vragen hoe Hij ziekte ziet en niet zomaar oude tradities en menselijke leerstellingen en onze ervaringen als Bijbelse waarheid nemen, ook daar is het Markus evangelie zeer duidelijk in. De Heere geve ons inzicht en wijsheid in alle dingen.                                                                                                                                                    15

Bij ziekte moeten we altijd eerst de Heere raadplegen en om openbaring vragen! (2 Kron 16:12) Hij zal ons zeggen wat te doen of naar de dokter, of naar de oudsten, of bekeren, of de boze wegsturen, of rustig vertrouwen en alles in Zijn hand leggen.

Jezus predikte, onderwees, dreef demonen uit, en genas, Hij is ons voorbeeld. De discipelen waren gewone vissers en mensen zoals jij en ik. (Jak 5:17, Math 10:7-8)

Vooral als je een verlangen hebt mensen over Jezus te vertellen en als je denkt dat je hoogst waarschijnlijk een evangelist zou kunnen zijn zal het Markus evangelie je enorm aantrekken.

Als je ziet hoe Jezus omgaat met allen die door de duivel overweldigd waren (Hand 10:38) zal je vol compassie en liefde, maar ook met vastberadenheid en geloof de dienende Zaligmaker in Zijn werk gaan volgen, we kunnen er niet omheen! Het Woord zegt het heel duidelijk: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader.”(Joh 14:12)

Ook maakt Jezus zich niet zo druk om materiële zaken zoals een dak en de Sabbat als het om verlossen en vergeven en genezen gaat. (Markus 2-3)

Zijn familie is geestelijk. (Markus 3:34-35)

Hij wekt de doden op. (Markus 5)

Loopt op het water, stilt de storm, deelt aan 5000 man met een lunchpakket, Hij is de wonderbare dienaar, lees Markus en zie hoe Hij is, Hij is namelijk gisteren en heden en in eeuwigheid dezelfde.

Zijn werk werd door de Apostelen en ook gelovigen zoals Stefanus voortgezet en zij deden dezelfde dingen (Hand 5)

Markus is een evangelie over de bediening zoals die zou moeten zijn, het is geen illusie of sprookjes verhaal of zoals sommigen zeggen een afspiegeling van wat gaat komen, het is Gods handgeschreven handleiding voor een ieder die geloofd. Wie dat in twijfel trekt zal zijn geloof nooit in werking zien gaan want de Heer zei: “En in zijn hart niet twijfelt…”

Ik bid dat we vol van de liefde en kracht van de Heilige Geest de dingen zullen zeggen en doen die de Heer ons opdraagt, het zij preken het zij dienen, het zij onze handen op de zieken leggen en met Zijn gezag de ziekten en of demonen bestraffen. Dat is Zijn wil en Zijn gebod aan ons die geloven.

“ En Hij zei tegen hen (de 12 discipelen): Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben (wij) en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloofd zullen hebben (wij) zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.’’

(Markus 16:15-17)