Outline Handelingen

Onderwerp: de evangelie-verspreiding van de Opgestane Christus, door de Geest, voor de geboorte van de kerk(en) — het Koninkrijk van God.

Doel:  Ons te tonen wat het werk en de handelingen van de Heilige Geest zijn.

Schrijver:  Lukas

Tijd: A.D 67-68, nadat het Lukas evangelie geschreven werd.

Aan: Theophilus (Vriend van God, Liefhebber van God)

“Handelingen der Apostelen” of beter gezegd  “Handelingen van de Heilige Geest”

De ware beschrijving van een Bijbelse opwekking!

Hand 1:5-9 De laatste woorden van Jezus op aarde
Jezus laatste “preek” op aarde was, nadat Hij hen 40 dagen levend vertoond is geweest met vele en gewisse kentekenen en hen onderwezen had over de dingen aangaande het Koninkrijk van God, kort gezegd dit:

Je hebt de kracht uit de hoogte nodig! Blijf in Jeruzalem en wacht daar totdat je gedoopt word in de Heilige Geest!

maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.” (Hand 1:8)

Dit is een essentiële waarheid en is erg belangrijk, zonder die kracht, zonder die Geest, zonder die belofte van de Vader zullen wij geen echte effectieve getuigen zijn! Stel je eens voor dat de bediening van Jezus totaal zonder genezing, bevrijding en wonderkracht was geweest, zouden alle mensen van Nain dan door de hele streek verkondigd hebben dat de weduwe haar zoon levend terug ontving? Zou de demonisch gebonden man van Gadarra dan ” gekleed en bij zijn volle verstand” de 10 Steden van Decapolis bereikt hebben? Vul zelf maar in. Bestudeer de bediening van Jezus maar eens goed en zie wat de impact is van de wonderen en tekenen die Hij deed.

Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. (Joh 20:21)

Daarom valt de duivel de werking, uitstorting en krachtige manifestaties van de Geest ook altijd aan! Hij weet dat als de Geest gaat stromen er leven, blijdschap, verlossing, vuur, kracht en geloof met vrijmoedigheid is om zijn duistere koninkrijk te vernietigen. Daar word hij pas echt verslagen, kijk maar naar de bezetene van Gadara, met het Legioen in hem, vele malen wilden ze hem binden met ketenen en niemand kon daar passeren daar bij de graven. (Mar 5:1-20) Wat een gezag had Jezus, en wat een gezag hebben wij in Zijn Naam, die ons gegeven is!

(lees eens wat er gebeurt als de Geest uitgestort word in Jes 29:17-24 en Jes 32:15-16 en in Handelingen!)

Zelfs na de uitstorting op Pinksterdag bidden de Apostelen om meer vrijmoedigheid en vragen ze de Heer

Zijn Hand uit te strekken tot genezing en dat tekenen en wonderen mochten geschiedden door hun handen”(Hand 4:29-31)

Dit gebed werd verhoord en “de plaats waar zij vergaderd waren werd bewogen!’

Gij zult getuigen/martelaren zijn van MIJ..

Het woord “getuigen” is in het grieks “martelaren” (Hand 1:8)

Eerst werd alleen tot de Apostelen gesproken (Hand 1:3-4) het was namelijk vereist  om met Hem te hebben geleefd en gewandeld en Hem daarna ook te hebben gezien na Zijn opstanding om “een getuige van Zijn Opstanding” te zijn. (Hand 1:21-22)

Velen christenen geloven vandaag de dag dat het daar stopte. Dat is gewoon niet waar, het is vreselijk om dat zo maar te zeggen. Daarmee worden we van vrijmoedigheid en Geesteskracht beroofd! Gods Geest is niet veranderd, het is dezelfde Heilige Geest in ons die ook in Paulus, Johannes en Petrus was. Als we zeggen dat alleen de apostelen van de 1e eeuw wandelen in de kracht van de opstanding dan ontkrachten we daarmeede fundamentele waarheid van het evangelie, daarmee worden we van vrijmoedigheid en Geesteskracht beroofd.

Ik zeg vrijmoedig, als wij dit soort dingen zeggen en leren zullen wij daar verantwoording voor afleggen aan de Heere Jezus zelf. Alle ijdele woorden zullen bestraft en geoordeeld worden( Math 12:36-37) tenzij dat we ons ervan bekeren natuurlijk.  Het is een leugen, een duivelse list, als er gezegd word dat de doop in de Heilige Geest en de kracht uit de hoogte (Luk 24:49) slechts voor de eerste Gemeente en de 12 Apostelen was, dat gaat rechtstreeks tegen het Woord van God in! En is dus valse Leer.

Iedere gelovige behoort vol te zijn  van de Heilige Geest, dat is Gods wil! Als we vol zijn van de Heilige Geest gebeuren er machtig mooie dingen in allerlei vormen en facetten om Zijn heerlijkheid bekend te maken. Wonderbare Jezus, niemand is als U!

Gelukkig spreekt de Bijbel daarna ook over andere getuigen, de discipel Stefanus die grote wonderen en tekenen verricht en Filippus die in Hand 8 de tovenaar Simon overweldigde door de kracht van God, Stefanus en Filippus waren gewoon discipelen(van de zeven uitgekozen discipelen) ze waren leerlingen die in de school van Christus zaten om uiteindelijk te worden zoals hun Meester. (Luk 6:40)

Het waren dus gewoon mensen zoals jij en ik, mensen van “gelijke bewegingen” maar die wel een goede getuigenis hadden onder het volk en vol van de Heilige Geest en wijsheid waren. Dat was ook het gene wat verreist werd.. wij als discipelen kunnen net zo vol van de Heilige Geest worden als hen en we kunnen net zoveel openbaring en wijsheid leren van de Heer als zij ontvingen.. niemand uitgezonderd! Filippus had zelfs 4 dochters die nog maagd waren en profeteerden (Hand 21:9)

Het staat er ook zo duidelijk in Joh 14:12.

amen, amen, ik zeg u: wie in mij gelooft,- de werken die ík doe zal ook hij doen, ja grotere dan deze zal hij doen,- omdat ík vooruit ga naar de Vader” (Naardense vert.)

Als je heel eerlijk bent en dit rustig leest met een open hart, kan je er niet omheen. “Wie in Mij geloofd” dat is een ieder die op Jezus vertrouwd, zichzelf volledig aan Hem toevertrouwd. (dat zouden we allen moeten kunnen) In zo`n toegewijd mens kan Jezus volledig Zijn wie Hij is!

De verspreiding van het evangelie in Handelingen gaat gepaard met vervolging.

En uiteindelijk word in het jaar A.D 70 de tempel vernietigd en iedereen verstrooid waardoor alle gelovigen tot getuigen werden “uitgezonden”.

Dat we als gelovigen allemaal geroepen zijn om te verkondigen en getuigen zien we ook heel duidelijk terug in 1 Petrus 2:9-10

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, u, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent.”

Ook in Efeze 4:11-12

En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,

om de heiligen toe te rusten tot het werk van de bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus..”

Iedereen heeft werken die voor hem of haar zijn toebereid door God, werken die God tevoren voor ons bereid heeft opdat we daarin wandelen zouden (Efe 2:10) We zullen moeten groeien in de openbaring van geestelijke dingen in alle wijsheid en verstand zodat we waardig voor de Heer wandelen, overvloedig zijnde in ieder goed werk en opgroeien in het kennen van God! (Kol 1:9-10)
Ook in 1 Cor 15 spreekt Paulus tot de gehele gemeente.

Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere.”

Let op! Doe dit wel in de kracht van de Opstanding, anders zijn het “dode werken”, daar gaat ook het hele hoofdstuk van 1 Cor 15 over.

Ben je nog “werkeloos”? Je zou de Heere kunnen bidden waar je mag beginnen en wat je mag doen. Dat kan eenvoudig bidden zijn voor anderen als je een drukke huismoeder bent, of het helpen van een ander persoon als je veel vrije tijd hebt. Doe het wel met Hem in Zijn kracht en niet als Martha voor de opstanding, maar als Martha na de opstanding in alle rust en vrede. Het kan ook zijn dat de Heer je eerst wil verheugen en zegenen met Zijn Vaderhart vol Liefde en Genade, ren niet voor Hem uit, God is er veel meer op gericht dat we met Hem wandelen dan dat we voor Hem werken!  Je kunt immers niet iets geven wat jezelf niet eerst ontvangen hebt (Rom 15:18)

 

In Handelingen 11:15-17 zegt de Heilige Geest door Petrus:

En toen ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen, evenals op ons in het begin.

En ik herinnerde mij het woord van de Heere, hoe Hij zei: Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden.

Als God dan aan hen dezelfde gave gegeven heeft als aan ons die in de Heere Jezus Christus geloven, wie was ik dan dat ik bij machte zou zijn God tegen te houden?”

Zie je het? Het gaat rechtstreeks tegen Gods Woord in! De heidenen ontvingen ook de doop in Heilige Geest!

de belofte is voor u en u kinderen en alle die daar verre zijn en zovelen als de Heere, onze God er roepen zal” (Hand 2:39)

Kijk maar eens verder in Handelingen en tel de keren dat de Heilige Geest mensen vervult en doopt. In  Samaria, bij Paulus, het huis van Cornelius, de discipelen in Efeze.

Het Woord in Handelingen 2:17-18, 33, 39  is zeer duidelijk. Ik zeg dat dit de essentiële sleutel is voor de geboorte van de Gemeente, de onmisbare kracht om te getuigen, de alles beslissende factor op het gebied van evangelisatie en de unanieme overwinning op de duisternis!

Mensen die dit ontkrachten, aanvallen, of gewoon vroom weg redeneren hebben deel aan een zeer grote zonde. Ze hebben dan namelijk een kwaad gerucht onder het volk verspreid (net als de 10 verspieders).

Ze beroofden het volk van het geloof en de kracht om het Beloofde Land  in te nemen, dat is een erg kwalijke zaak! Die 10 mannen stierven ter plekke voor het aangezicht des Heeren omdat zij een kwaad gerucht onder het volk gebracht hadden. (Num 13:26-33, Num 14:22-24)

En de mannen die Mozes uitgestuurd had om het land te verkennen, en die, teruggekeerd, heel de gemeenschap tegen hem hadden doen morren door over het land een kwaad gerucht te laten uitgaan,

En die mannen, die over dat land een kwaad gerucht hadden laten uitgaan, stierven ten gevolge van een plaag, voor het aangezicht van de HEERE.

“Want al de mannen die Mijn heerlijkheid gezien hebben en Mijn tekenen, die Ik in Egypte en in de woestijn gedaan heb, en die Mij nu al tien keer op de proef gesteld hebben en niet naar Mijn stem hebben geluisterd, zij zullen het land dat Ik hun vaderen gezworen heb, niet zien! Ja, geen van allen die Mij verworpen hebben, zullen het zien!
Maar in Kaleb was “een andere geest”.
Maar Mijn dienaar Kaleb, omdat in hem een andere geest was en hij erin volhard heeft Mij na te volgen, hem zal Ik brengen in het land waar hij geweest is, en zijn nageslacht zal het in bezit nemen.”
Het is mijn verantwoording als broeder en leraar om deze dingen sterk te bevestigen, als we het werk van de Heilige Geest lasteren bevinden we ons op enorm gevaarlijk terrein. Ik weet dat velen dat onbewust doen en spreken vanuit wat hen altijd geleerd is, maar de resultaten zijn hetzelfde, als we de Heilige Geest wederstaan, uitdoven, of lasteren zijn we een werktuig van satan, en zullen we door de Heere geoordeeld worden! Wees zeer voorzichtig in die dingen en ga zeker niet zomaar wat roepen of zeggen over wat jij denkt wat wel of niet van Gods Geest is, vraag het aan de Heilige Geest Zelf, bestudeer grondig het Woord en Hij zal je laten zien wat ik bedoel.

De Bijbel schaamt zich niet voor het werk van de Heilige Geest, en bij 3 van de vier keren dat de vervulling plaats vind in het Boek Handelingen gaat het gepaard met “vreemde talen en profeteren” en bij de andere keer( Hand 8) word er geld geboden door een tovenaar dat hij “ook die macht en kracht zou hebben” er gebeurt dus elke keer iets bovennatuurlijks.

De uitspraken zijn niet veranderd.

“Hij werpt de duivelen uit met Beelzebub” (Markus 3:22)

“Ze zeiden spottend ze zijn vol zoete wijn” (Hand 2:13)

“Nu weten we zeker dat U een duivel hebt en een Samaritaan bent” (Joh 8:48)

Als ze Mij Beëlzebub genoemd hebben, hoeveel te meer Zijn huisgenoten  (Math 10:25)
Hoe zouden we reageren als er een geweldige gedreven wind door jou woonplaats heen ging en mensen in tongen spraken, als de gebouwen aan het schudden waren, en iemand met de zakdoek van een man van God de zieken zou genezen, als er 2 mensen dood neervielen in de kerk en wat zouden we zeggen als Paulus in een keer ter aarde geslagen werd door de machtige Majesteit van Jezus en drie dagen blind was? Dat is van de duivel? Hopelijk niet! Onderzoek eerst de dingen vanuit het Woord en oordeel dan een eerlijk en recht oordeel.

Alles wat maar iets anders is dan gewoon word vaak bestempeld als “duivels” dat zeiden de onwetende mensen ook al bij de 1e trein in 1835 die “de pijl” genoemd werd..dat zeiden ze van Jezus, Johannes de doper en al de discipelen, en vandaag de dag idem dito.

Dezelfde duivelse machten die toen werkzaam waren zijn er nog steeds. Waarom stenigden ze Stefanus? Een gelaat als een Engel en alleen maar vol liefde, geloof en kracht van de Heilige Geest.. omdat de satan beeft voor de kracht en werking van de Geest des Heeren! (Hand 6-7, Math 12:28, Math 10:25)

Het onderwijs van Jezus na Zijn Opstanding is uniek, ze hadden al zo`n 3,5 jaar “Bijbelschool” gehad en hadden veel geleerd en gezien, toch kregen ze nog 40 dagen extra onderwijs van Jezus, dat hadden ze nodig om hun taak te vervullen,  hier zien we duidelijk dat God eerst een werk in ons moet doen, om daarna een werk door ons te doen!

Hadden de discipelen niet genoeg geleerd? Hij sprak over het Koninkrijk en leerde ze om met Hem te leven als de onzichtbare Levengevende Geest ( 1 Cor 15:45)

Volharding en gebed een sleutel voor Opwekking
Volharding, Gebed, vrucht, vervolging  (Hand 1:14, 2:41, 4:1-3) 3000 zielen.. 5000..
Volharding, Krachtiger gebed (Hand 4:29-31) Grotere vrucht (Hand 5-14-15) Zwaardere vervolging (Hand 5:40-41)
Volharding (Hand 5:42, 6:4) Vermenigvuldigde vrucht (Hand 6:1) grote vervolging, eerste martelaar Stefanus (Hand 7:59-8:3)
Volharding, gebed, verkondiging, Filippus, grote wonderen en tekenen uitstorting Heilige Geest Samaria, Simon de tovenaar stop gezet, duivelen uit mensen, het breekt los het breekt door!
Gebed & Volharding zijn de sleutels van Opwekking, vervolging is de tevergeefse  poging van de vijand om de Gemeente te verwoesten en de Geest te stoppen, maar die totaal tegenovergesteld werkt en alleen maar omgezet word in vermenigvuldiging van de kracht van God! Halleluja!

Maar de vervolging word telkens gebruikt om nog veel meer vrucht te dragen en men klampt zich daardoor steeds dichter en dichter vast aan de Heere! Dus ook de vervolging word door God gebruikt tot verspreiding van het evangelie.

Ken je de uitspraak: “ Het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk?”

Ook in de bijbel lezen we iets geweldigs daarover:

” De HEERE nu had tegen Mozes gezegd: De farao zal naar u niet luisteren, zodat Mijn wonderen in het land Egypte nog talrijker worden.” (Ex 11:9)

Het gebed in Handelingen groeit en word door volharding versterkt, de vrucht vermeerderd, de discipelen vermeerderen en er zijn steeds krachtigere werkingen van de Geest (Hand 19:11-12) de doden worden opgewekt, geestelijke bolwerken worden aangevallen en geslecht (Hand 13:6-12, 16: 16-18, 19:28) Het Woord verspreid zich overal! We zien dus de vermenigvuldiging van de discipelen, de toenemende mate van wonderen en tekenen maar ook een steeds groeiende vervolging.

Alles begint te bewegen door het gebed en blijft bewegen door de volharding (Hand 2:42) Onderwijs en gemeenschap en het breken van het brood is net zo essentieel! Door de eenheid, de liefde, het gebed met volharding blijven de gelovigen in de vreze des Heeren en de vertroosting van de Heilige Geest (Hand 9:31)en word er omgekeken naar de armen en is er geen hierarchië, waar liefde woont gebied de Heere Zijn zegen!

Dan stort God Zijn Geest weer uit en word Zijn Koninkrijk gevestigd, dit vernietigd het rijk der duisternis, we hebben iedereen nodig in deze strijd van het geloof, dat kost je alles, dat is wel waar en lijkt op verlies, maar dat lijkt maar zo, je wint op die manier alles, je beerft alles!

De Heere Jezus zei in de evangeliën:

En Petrus begon tegen Hem te zeggen: Zie, wij hebben alles verlaten en zijn U gevolgd.

En Jezus antwoordde: Voorwaar, Ik zeg u: er is niemand die huis of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers verlaten heeft omwille van Mij en om het Evangelie,

of hij ontvangt honderdvoudig, nu in deze tijd, huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers, met vervolgingen, en in de wereld die komt, het eeuwige leven. “

Het is niets vergeleken met de Heerlijkheid van Christus de Majesteit! De Overwinning en de eeuwige zegen van de Heerlijke kennis van Jezus Christus, die God in ons zal openbaren! De oneindige vreugde, het beërven van het Koninkrijk, het is oneindig veel heerlijker en gezegend, de engelen zijn begerig in te zien in de dingen die God voor ons voorbereid heeft! ( 1 Cor 2:9, 1 Petr 1:12)

Handelingen is het voorbeeld van een echte blijvende Bijbelse opwekking! Dit is Handelingen, dezelfde Geest is in ons maar als we niet dezelfde openbaring, dezelfde liefde, hetzelfde gebed en dezelfde toewijding hebben zal het een geschiedenis Boek blijven. Maar als we zien en geloven  wat God met normale vissers en een vervolger van de Gemeente zoals Paulus kan doen, welke ons patroon is (1 Tim1:16) dan is er niets onmogelijk voor hem die geloofd. Alle dingen zijn mogelijk voor hem die geloofd zegt Jezus!
Het Boek Handelingen kan nu in 2015 net zo actueel en reëel worden als toen, het is geen geschiedenisboek of een sprookjesboek. Het is het onveranderlijke eeuwige Woord van God!

Ook omdat we nog steeds leven in “De Laatste Dagen” er is niets veranderd in de tussentijd. De Apostelen zijn wel gestorven, maar de Heere Jezus niet! De Apostelen waren gewoon mensen, gewoon discipelen die met Jezus geweest waren (Hand 4:13) en Paulus & Barnabas waren ook niet van de “twaalven” en vandaag zijn er nog steeds “Apostelen” (Efe 4, 1 Cor 12: 29) wat simpelweg “gezondenen” betekent! (Zie ook Rom 15:19, 2 cor 12:12)

Geloof niet de door demonen geleerde leerstellingen of de door mensen bedachte fabels dat die dagen voorbij zijn en dat alleen de 1e Gemeente dat had! Er is helemaal geen 2e Gemeente! Er is maar één Gemeente de enige Gemeente en die heeft de Heere in hun midden IMMANUËL! En waar de Heere als de Geest is gebeuren wonderlijke dingen en krachtige werkingen van de Heilige Geest om de werken van de duivel te vernietigen. Ook in de Gemeente, juist in de Gemeente, die ligt namelijk het meest onder vuur! Daar is het Leven en alle 7 verborgen zegeningen van Psalm 23..

” Hij dan Die u de Geest verleent en krachten onder u werkt, doet Hij dat uit de werken van de wet, of uit de prediking van het geloof?” ( Gal 3:5)

Dit zou gewoon behoren te gebeuren in de hedendaagse plaatselijke gemeenten! Maar krijgt de Heere de ruimte nog wel? Of is het misschien “de handelingen der mensenhanden” geworden? Of de “handelingen der kerkeraad” wie de schoen past trekke hem aan!

Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam ( in symfonische harmonie)  daar ben IK in hun midden! Jezus Christus Zelf is in ons midden. Lees de evangeliën en zie wie Jezus is, wat

Hij deed, wat er gebeurde als Hij ergens kwam! Dezelfde Jezus is onveranderlijk, gisteren, heden en tot in der eeuwigheid! ( Hebr 13:8) Amen. En Hij is in u, Hij is in jou en in mij, krijgt Hij de ruimte te zijn wie Hij is? (Phil 4:13, Hand 9:34, Luk 6:40, Joh 14:12)

Nog een bijzonder gegeven van het Boek Handelingen is:

Handelingen heeft geen einde!
en sluit niet af met een groet of zegen, het is een open einde, elke dag worden er hoofdstukken bijgeschreven in het Boek: “Handelingen van de Heilige Geest”

Ook vind ik de uitspraak van Lukas heel mooi en duidelijk:

Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theofilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen én te onderwijzen,

tot op de dag waarop Hij opgenomen is, nadat Hij door de Heilige Geest aan de apostelen, die Hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. “( Hand 1:1-2)

We zien Petrus (Hand 1-12) en Paulus (Hand 9-28) in Handelingen als hoofdpersonen.

Wonderen in het Boek Handelingen

velen van die wonderen zal je bij een echte opwekking terugzien!

Wonderbaarlijke Hemelvaart met engelen bezoek (Hand 1)
Uitstorting Heilige Geest (Hand 2)
3000 zielen gered (Hand 2)
Vele wonderen en tekenen door de handen der Apostelen (Hand 2)
Het verkopen van huizen en goederen tot mededeelzaamheid (Hand 2)
Petrus geneest een lamme bij de Schone Poort (Hand 3)
Schuddend gebouw na gebed Apostelen (Hand 4)
5000 zielen gered (Hand 4)
Annanias en Saffira vallen dood neer (Hand 5)
Schaduw van Petrus geneest allen (Hand 5)
Vele wonderen en teken door Apostelen (Hand 5)
Wonderbaarlijke bevrijding uit gevangenis (Hand 5)
Discipelen vermenigvuldigen (Hand 6)
Wonderen en vele grote teken door de discipel Stefanus (Hand 6)
Gelaat als een engel (Hand 6)
Phillipus de evangelist doet vele wonderen en tekenen (Hand 8)
Lammen lopen duivelen komen uit mensen (Hand 8)
90 km wonderlijk reizen door de Heilige Geest (Hand 8)
Wonderkracht door de handen van de Apostelen (Hand 8)  Simon bood geld…
Visioen Annanias (Hand 9)
Visioen Paulus (Hand 9)
Saulus word blind ter aarde geslagen door de Majesteit van Jezus (Hand 9)
Blinde ogen van Paulus na 3 dagen geopend en zijn doop (Hand 9)
Eneas de 8 jaar verlamd liggende word genezen (Hand 9)
Dorcas word uit de doden opgewekt (Hand 9)
Bezoek engel Cornelius (Hand 10)
Trance Petrus (Hand 10)
Stem uit de hemel en leiding door de Geest (Hand 10)
Geest valt op hele huis Cornelius (Hand 10)
Een groot aantal geloofden in de Heere (Hand 11)
Petrus wonderlijk uit de gevangenis gered (Hand 12)
Herodes van de wormen opgevreten en geslagen door een engel (Hand 12)
Bekeerlingen vermenigvuldigen
Tovenaar met blindheid geslagen door de Heere (Hand 13)
Hele stad in Synagoge door genade-prediking Paulus (Hand 13)
Paulus geneest een lamme (Hand 14)
Gestenigd en dood achtergelaten, volgende dag weer prediken(Hand 14)
Nachtgezicht Macedonische man (Hand 16)
Lydia en huis bekeerd en gedoopt (Hand 16)
Waarzeggende (Python) geest uitgeworpen door Paulus (Hand 16)
Aardbeving doet alle gevangenis deuren open en alle kettingen vallen af (Hand 16)
Gevangenis bewaarder komt tot geloof en word gedoopt en zijn huis (Hand 16)
Nachtgezicht (Hand 18)
Speciale wonderen en tekenen door de zakdoeken van Paulus (Hand 19)
12 discipelen vervuld met de Geest en vreemde talen, tongen taal (Hand 19)
De zonen van Sceva vluchten naakt een huis uit aangevallen door demon (Hand 19)
Jongeling van de doden opgewekt (Hand 20)
Vertrekking van zinnen, visioen (Hand 22)
Bezoek van de Heere Zelf (Hand 23)
Slangenbeet zonder uitwerking (Hand 28)
Vader van Publius genezen op het eiland Melita (Hand 28)
Alle zieken van het eiland genezen door de handen van Paulus (Hand 28)
Dit was de wonderkant van het Boek Handelingen. Dit was deel 1, maar er is nog veel meer…

—————————————————————————————————————————————–

Nu een andere kant, de kant van Gods Gemeente die geplant, geproduceerd of mooier gezegd geboren werd vanuit gemeenschap!
De prediking:  De Opgestane Christus!

Zulke prediking is vol van:
Geloof (Het is volbracht!)
Overwinning (over Zonde, ziekte, dood en de oude schepping)
Onvergankelijk Leven (eeuwige Verlossing!)
Openbaring (Waarheid)
Opstandings Kracht, (dood en duivel vernietigende kracht)
Van Blijdschap, genade en liefde, maar ook matigheid, bekering en rechtvaardig Oordeel. Het Boek Handelingen is “de ruggegraat” van het nieuwe testament die de 4 evangeliën verbind met de brieven.
Een essentieel en zeer belangrijk verschil is dat de Jezus van Nazareth uit de evangeliën Zijn bediening op aarde had, maar in Handelingen heeft Hij een andere bediening een hemelse bediening. Hij bedient Zijn Geest aan ons, in ons en door ons en bid onophoudelijk voor ons als de eeuwige Hogepriester naar de ordening van Melchizedek  (Hebr 7:21-26)

Het kruis redt ons van de gevolgen van de zondeval die buiten ons zijn, de inwonende Geest redt ons van de gevolgen van de zondeval die binnen ons zijn.

We hebben in handelingen niet slechts de verspreiding (uitdeling van Jezus door de Geest) van Degene die in het huis van een timmerman in Nazareth leefde. Eerder, in Handelingen zien we de verspreiding (uitdeling van Zichzelf in anderen)  van de Opgestane, de verspreiding( in de nieuwe gelovigen) van de herrezen Christus.

Dit is Gods grote factor van Zijn ultieme doel, voor God is dit het allerbelangrijkste:

Christus in de mensen, christus in de dingen brengen, dan heeft God Zijn doel bereikt!

Gods wil en doel in een notendop is dus: Iedereen en alles vol van Jezus! Word vervult met Zijn Geest!

Alleen het Woord en de letter zonder de Geest gaat ons niet ver brengen, dat is in zekere zin “oud testamentisch” zijn.

Het leven komt door de Geest, maar het Woord verlaten en alleen maar “de Geest” kan de deur openen voor de vijand en misleiding.
Ze zeggen in het engels:

“  Only the Word.. we will dry up.

Only the Spirit.. we will blow up.

But the Word and the Spirit .. we will grow up! “

Zonder het Woord wisten we niets van de Geest af..

Zonder de Geest wisten we niets van het Woord af..

Er zijn 3 secties in Handelingen:

Introductie (1:1-2)
Voorbereiding (1:3-26)
Verspreiding van het evangelie, de prediking van de Opgestane Christus (2:1-28:31)
Predikingen in Handelingen:

Hand  2:14-14
Hand  3:12-26
Hand  4:5-12
Hand  7
Hand  10:28-47
Hand  11:4-18
Hand  13:16-41
Hand  15:7-11
Hand  15:13-29
Hand  17:22-31
Hand  20:17-35
Hand  22:1-
Hand  23:1-6
Hand  24:10-25
Hand  26:2-23

Als je een goede prediker wilt worden dan kan je hier heel veel van leren!

En lees natuurlijk ook Jezus in de evangeliën, zie Zijn hart.
We hebben hemelse openbaring en verlichting van node. We moeten telkens weer opnieuw en opnieuw de Bijbel blijven lezen. Dit betekent dat we moeten worden gevuld met het geschreven woord. Dan moeten we om te bidden, “Heer, laat zien wat u van plan bent en wat U wil  spreken in de boeken van het nieuwe Testament.” Als we dit bidden, zal het licht en de volle openbaring geleidelijk komen.

De Gemeente in Jeruzalem:

  • Hadden alle dingen gemeen
  • Waren allen bij elkaar
  • Deelden de zaken

We zien in Handelingen duidelijk het verschil tussen de synagogen der Joden die in alle plaatsen waren en de Gemeente die bij elkaar kwamen in huizen en bij rivieren en waar dan ook, Jezus werd uit de synagoge gegooid, Paulus ook, toch zocht hij in elke stad de synagogen op om de Joden tot geloof te brengen de ene keer met succes de andere keer niet.

We kunnen de synagogen vergelijken met de hedendaagse traditionele kerk of georganiseerde kerk.

De Tempel die alleen in Jeruzalem stond is een beeld van de hemelse Gemeente die zelf het Gebouw is.

Zij is hemels en geestelijk en kan overal samen komen, voornamelijk in de huizen, brood brekende en met eenvoud God lovende, de synagogen waren meer systemen, net als veel kerken vandaag.
Ook gooide Stefanus de heilige huisjes om en berstten de harten van de Joden en stenigden ze hem, toen hij zei:
“Maar Salomo bouwde voor Hem een huis.De Allerhoogste woont echter niet in tempels die met handen gemaakt zijn, zoals de profeet zegt:De hemel is voor Mij een troon en de aarde een voetbank voor Mijn voeten. Wat voor huis zult u dan voor Mij bouwen, zegt de Heere, of wat is de plaats van Mijn rust?Heeft Mijn hand niet al deze dingen gemaakt? Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, u verzet u altijd tegen de Heilige Geest” (Hand 7:48-51)

 

We zien dus een sterk contrast tussen de religieuze leiders die de Gemeente vervolgden en zelf godsdienstig in de tempel God “dienden”.

Ook Paulus doodde de christenen terwijl hij oprecht God wilde dienen, religieuze systemen van mensen bouwen soms op een wereldse manier, ze lijken soms ook meer op hedendaagse Sanhedrins dan op de Gemeente waar de leden het leven voor elkaar stellen.

We lezen duidelijk dat er gezamenlijk overlegd en beslist werd in handelingen, Apostelen, oudsten en de Gemeente samen onder het Gezag van de Heilige Geest. (Hand 15:6, 22, Hand 14:23, 19:30)

Paulus was nederig, diende en liet zich gezeggen door de discipelen, zodra er één man of één echtpaar aan het hoofd staat zodat die alle beslissingen alleen nemen kan het goed mis gaan, dat is niet hoe het toen ging, dat is niet hoe de Gemeente behoort geregeerd te worden. Maar dat hoeft niet altijd te gebeuren natuurlijk er zijn ook heel erg lieve en nederige pastors die God van harte liefhebben en dienen, maar zodra iemand wil heersen is het goed mis.  (Zie 1 Petr 5:1-4 & 3 Joh : 9)

We zien ook heel veel oppositie tegen de ware kerk uit de synagoges komen in Handelingen

Hand 6:9 twisten met Stefanus.
Hand 14:19 de Joden verhinderen en volgen Paulus na en stenigen hem.
Hand 17 Paulus en Barnabas vluchten.
Hand 19 na drie maanden wijkt Paulus af van de synagogen.
We moeten als christenen zolang mogelijk blijven in de synagogen, maar ik kan je vertellen als de Heilige Geest echt gaat doorbreken dat alle mensenwerken aan gruzelementen gaan en de mensen in de “synagogen” of tot geloof komen en zich bekeren of je word de toegang geweigerd, of in sommige plaatsen zelfs verketterd of vermoord.

Dit lazen we ook bij de opwekking in 1840 in Spakenburg, het leger werd ingezet in opdracht van de Hervormde “Kerk”.

Paulus zoekt telkens of de Joden in de synagogen, of de discipelen in plaatsen of de Gemeenten tot versterking of de heidenen op de markten, wat een dienstknecht van de Heere was Paulus toch, daarbij werkte hij met zijn handen, hij was tenten-maker (Hand 18:3) diende hij de Heere met alle nederigheid;

“en de Heere gediend heb met alle nederigheid en veel tranen, en onder verzoekingen die mij overkomen zijn door de aanslagen van de Joden;(Hand 20:19)

Vermaande hij de oudsten en de gelovigen van de gemeente in Efeze

“en dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan.

Daarom: wees waakzaam, en bedenk dat ik drie jaar lang, nacht en dag, niet heb opgehouden iedereen onder tranen terecht te wijzen”(Hand 20:31)
Wat een voorbeeld van dienen en de minste zijn in plaats van positie en heersen!
Ik heb niemands zilver of goud of kleding verlangd.

En u weet zelf dat deze handen dienst hebben gedaan om te voorzien in mijn behoeften, en voor hen die bij mij waren.

Ik heb u in alles laten zien dat men, door zo te arbeiden, het moet opnemen voor de zwakken en de woorden van de Heere Jezus in herinnering moet houden, namelijk dat Hij gezegd heeft: Het is zaliger te geven dan te ontvangen.

En toen hij dit gezegd had, knielde hij neer en bad met hen allen.

En allen begonnen luid te huilen, vielen Paulus om de hals en kusten hem (Hand 20:33-37)

Kijk maar eens wat een broederliefde we lezen in handelingen 20 en 1 Thes 2 , wat een hart had Paulus, daar zie je dus niet alleen de grote wonder kracht en tekenen maar ook de absolute zelfverloochening en nederigheid van Jezus in Hem.

De Heilige Geest doet het werk in Handelingen, geeft de bevelen in Handelingen en is Degene die aan het Hoofd staat van de Gemeente. Zo moet het zijn, nu en toen, toen en nu!

Halleluja, Amen.

Van harte gezegend en veel genade, inzicht en vreugde gewenst met het lezen en leven van de Handelingen Outline.

Liefs Peter Duijst

Eén van de vele broeders van de Gemeente van Jezus Christus! (Math 23:8-10)

Conclusie:

Wij allen moeten leren “Christus te leven” op een manier waarop Paulus dat deed in handelingen 27 en 28.

Als wij Christus alleen in een situatie volgen die volgens onze cultuur, karakter, grondwet en normen en wensen is, dan is dat uit-leven van Christus niet legitiem.

In handelingen 27 en 28 leefde Paulus Christus uit in een situatie die geheel in strijd was met zijn cultuur en karakter. Veel dingen waren teleurstellend en ontmoedigend, maar niettemin leefde Paulus een leven van de hoogste standaard.

Zoals we hebben opgemerkt bleef, in Paulus de prachtige, uitstekende en mysterieuze God-mens, die in de evangeliën leefde, leven via een van zijn vele leden. Dit was Jezus Zijn Leven weer op aarde. Het leven van Paulus was een herhaling van het leven van Jezus.
Er is veel meer te zeggen en te schrijven, maar het is genoeg voor nu. De Geest zal je leren.